Uddevalla har ovanligt många arter

Uddevalla är en särskilt artrik kommun med 540 rödlistade arter tack vare sin varierade topografi, visar en ny rapport om naturvärden. Fyra arter har nu valts ut för att representera kommunens biologiska mångfald - havsöring, korp, atlantisk vårtlav och knippnejlika.

En havsöring som hoppar i ett forsande vatten

Havsöring är en av Uddevallas symbolarter. Foto: Svante Hultengren

Naturvärdesrapporten omfattar kommunens alla skyddsvärda arter och värdefulla naturmiljöer. I rapporten framgår att Uddevalla är en mycket speciell del av västkusten med en varierande och artrik natur. Uddevallas varierade topografi från fjäll till fjord är en av anledningarna till att kommunen är alldeles särskilt artrik och innehåller hela 540 rödlistade arter, vilket är en ovanligt hög siffra.

Helt unika i sitt slag är skalbankarna vid Kuröd med kalkrika jordar som ger en speciell växtlighet och därigenom rikt insektsliv. Även Gullmarsfjorden, landets enda riktiga fjord, har ett för Sverige helt unikt djur- och växtliv.

Fyra arter har valts ut för att representera Uddevalla kommuns biologiska mångfald. Havsöring och korp är utvalda som symbolarter för att de är omtyckta och typiska för naturen här i Uddevalla kommun. Kommunens ansvarsarter är atlantisk vårtlav och knippnejlika, de är utvalda för att de har unika förekomster i Uddevalla och för att de är hotade nationellt.

Naturvärdesrapporten är ett viktigt underlag för planering och beslut som rör användningen av mark och vatten i kommunen.

Mer information om Uddevallas naturvård

Populärversion naturvärdesrapporten

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00