Prognosen för 2020 pekar mot ett överskott på 13 mkr

Delårsrapport april 2020 för Uddevalla kommun. Kommunens resultat till och med april uppgår till 22 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till -47 mkr.

Prognosen för 2020 pekar mot ett överskott på 13 mkr (Foto: Riksbanken)

Att resultatet är 69 mkr bättre jämfört med budget beror på centralt oförbrukade medel för kommande kostnader för bland annat löneavtalen, avskrivningskostnader för ej igångsatta investeringar och för kommande badhusdrift. Budgetavvikelsen i övrigt avser nämndernas verksamheter och uppgår till 25 mkr. Alla nämnder utom kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse för perioden Största avvikelserna har socialnämnden med 8 mkr och barn-och utbildningsnämnden med 10 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inkl. bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 70 mkr. Förutom kommunens resultat på 22 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till 35 mkr, Uddevallahem 11 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB 3 mkr och Ljungskilehem 1 mkr. Uddevalla Turism AB och Uddevalla Omnibus AB redovisar vardera ett underskott, -2 respektive -1 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 101 mkr och kommunkoncernens till 183 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla Omnibus, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har under årets första fyra månader ökat med 100 personer och uppgår 2020-04-30 till 56 803 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 13 mkr att jämföra med ett budgeterat resultatet på 1 mkr. I budgetavvikelsen på 12 mkr ingår överskott för nämnderna med 6 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos socialnämnden med 15 mkr, barn och utbildningsnämnden -14 mkr och samhällsbyggnadsnämnden 4 mkr. För övriga nämnder är det mindre avvikelser. Det finns centrala öronmärkta medel som ger en avvikelse på -11 mkr. En del av dessa ger överskott då de inte kommer att förbrukas under året som exempelvis ökad drift av nytt badhus samt för investeringar som inte kommit igång. Här finns också medel för ökade kostnader för försörjningsstöd med en bedömd budgetavvikelse på -34 mkr. I övrigt ger generella statsbidrag och skatteintäkter en avvikelse på +11 mkr och bättre finansnetto +6 mkr.

Coronapandemin har prövat verksamheten mer än vanligt. Smittspridningen har lett till omfattande konsekvenser ur flera aspekter för brukare, verksamhet och personal inom socialtjänsten. Inom barn och utbildningsförvaltningen har undervisning kunnat fortsätta bedrivas med flexibla lösningar. Genomförande av fjärr- och distansundervisning inom gymnasieskola och vuxenutbildningen har varit lyckosam. Besökstapp och kraftigt minskad beläggning inom Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter är andra konsekvenser av Pandemin. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen av pandemin är för närvarande svåra att bedöma.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 96 mkr att jämföra med budgeterade 104 mkr. Det ger en budgetavvikelse på 8 mkr som till största del beror på koncernen Uddevalla utvecklings AB´s budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 476 mkr och kommunkoncernens till 819 mkr.

Delårsrapporter »

Pressmeddelande »

För mer information kontakta gärna kommunalrådet Christer Hasslebäck, telefon, 0522-69 61 01 eller ekonomichef Bengt Adolfsson, telefon 0522 - 69 60 15.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00