Humlor och bin gynnas i nytt projekt

Uddevalla kommun får i år 100 000 kronor i Lona-bidrag till ett pollineringsprojekt. Pengarna ska gå till att skapa fyra ängsmarker och till att blottlägga sand på två platser för att skapa boplatser för bin.

Nyponros med ett bi inuti

Med ängar och sandblottor gynnas bin och humlor.

Humlor och bin är pollinerare som är oerhört viktiga för vår matproduktion, men samtidigt är de hotade eller undanträngda idag. För att gynna pollinerarna har kommunen sökt bidrag från länsstyrelsen för att genomföra naturvårdande insatser.

- Det är väldigt kul att vi kan komma igång med detta nu, vi jobbar redan för att öka den biologiska mångfalden på olika sätt men detta blir ett välkommet tillskott, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Gatu- och parkenheten har tidigare genomfört en inventering av vilka områden med gräsmattor som skulle kunna omvandlas och skötas som ängsmark. I pollineringsprojektet ingår att ta fram fyra olika platser där marken omvandlas till blommande ängar, vilket ger förutsättningar för bin och humlor att hitta mat. Var dessa ängar ska placeras kommer att beslutas under året.

- Vi ska också göra sandblottor på två platser, i Sanders dalar och vid Bjursjön. Då skalar man av grässvålen och öppnar marken så att sanden blottläggs. Det gynnar framförallt olika sorters bin, som gräver sig in i sanden och bygger bon där, säger Sofia Stengavel.

Inom Lona-projektet ingår också att sätta upp informationsskyltar på de platser där dessa naturvårdande åtgärder genomförs.

Här ovan kan du se en film om humlor och bin, med tips om hur du själv kan hjälpa dem.