Snart dags att projektera kajpromenad med översvämningsskydd

Utredningsfasen för att skydda Uddevalla från de återkommande översvämningarna är klar. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förklara den fördjupade förstudien avslutad och att starta projekteringsfasen. Slutgiltigt beslut förväntas tas av kommunfullmäktige 9 september.

Idéskiss pir Inre hamnen

Idéer finns om att bygga en pir i inre hamnen. Piren utgör en förlängning av Årummets historiska stenkajer och skulle bli en utsiktsplats mot väster. Illustrationer: Sydväst arkitektur och landskap.

Den fördjupade förstudien innehåller samtliga viktiga förutsättningar för att kunna projektera bygget av ett översvämningsskydd längs Bäveån. Förstudien säkerställer väsentliga tekniska lösningar samt föreslår idéer om gestaltning delsträcka för delsträcka. Den utgör också ett underlag för ansökningar i tillståndsprocessen vid ett genomförande.

- Det kommer att bli mycket kostsamt att bygga hela översvämningsskyddet därför är förslaget att vi prioriterar att skydda befintlig stad. Vi behöver också bygga rätt för att möta framtiden genom att klimatanpassa Uddevalla och för att skapa attraktiva tilltalande miljöer vid vattnet i centrum, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

Genom beräkningar och simuleringar om vattenmängder och skyfallsleder sammanställer förstudien ovärderlig kunskap om både rådande och kommande förhållanden som kan uppstå till följd av klimatpåverkan. Att bygga ett översvämningsskydd i Uddevalla innebär inte bara att stänga ute högvatten från Bäveån det behöver också konstrueras så att det släpper ut dagvatten och skyfall som kommer inifrån.

Förstudien föreslår att hela sträckan från Hamngatorna till Bävåens utlopp i Byfjorden ska skredsäkras och att ett översvämningsskydd, i ett första skede, byggs närmast centrum där det skyddar befintlig stad. Det innebär ett geografiskt område på västra sidan om Västerlånggatan/Göteborgsvägen fram till Skansberget och Walkesborg.

Gestaltningsförslagen som redovisas i förstudien är idéer som utgår från Uddevallas tre ledord – Liv, Lust och Läge. Idéerna beskriver en rad olika stadsrum med skiftande läge, karaktär och funktion som på sitt sätt bidrar till en varierad och attraktiv helhet. Tanken är att de nya offentliga miljöerna längs Bäveån ska komplettera stadens befintliga torg och parker i dagens stadskärna. Fler politiska beslut kommer att behövas innan slutliga lösningar och idéer om gestaltning fastställs.

Läs mer om projektet kajpromenad med översvämningsskydd

Fördjupad förstudie i korthet Pdf, 11.2 MB.

Idéskiss kajpromenad

Längs Riverside föreslås en attraktiv kajpromenad längs vattnet. Illustrationer: Sydväst arkitektur och landskap.