Visste du detta om strandskyddat område?

Ett strandskyddat område är det område som ligger närmast hav, sjöar och vattendrag. I ett sådant område gäller särskilda regler som syftar till att skydda växt- och djurliv och hålla området tillgängligt för allmänheten.

Strand med sten och gräs, man ser tång i vattnet

Strandskyddet värnar växt- och djurliv samt allemansrätten.

Exempelvis får man inte bygga bryggor eller andra anordningar inom strandskyddat område som innebär en privatisering av området.

Var gäller strandskydd?

- Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. För känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter. Det finns några platser där strandskyddet är borttaget, oftast är detta inom tätort.

Hur vet jag om ett område har strandskydd?

- Du kan ta reda på om ett område ligger inom strandskydd via Uddevalla kommunkarta. Är du osäker, kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Får jag bygga något inom strandskyddat område?

- Nej, grunden i lagstiftningen är att man inte får bygga något inom strandskyddat område. Det är bara vid särskilda skäl som man kan få dispens för att bygga, men det är svårt att få dispens.

Hur söker jag dispens för att bygga något inom strandskyddat område?

- Du ansöker hos kommunen, och i vissa fall hos länsstyrelsen, om dispens för att få bygga.

Får jag sätta ut möbler, belysning eller blomkrukor inom strandskyddat område, utanför min tomt?

- Nej, alla åtgärder som syftar till att utöka sin gräsmatta/trädgård eller göra ett område mer privat med exempelvis möblering är inte tillåtet. Om du vill genomföra sådana åtgärder måste du ansöka om dispens.

Får jag bygga en brygga?

- Nej, en brygga får inte byggas inom strandskyddat område. Om du vill bygga en brygga måste du ansöka om dispens.

Får jag ändra mitt förråd till gäststuga?

- Nej, att ändra användning av en byggnad så att det innebär en privatisering av ett strandskyddat område är inte tillåtet. Exempelvis genom att ändra ett förråd till gäststuga eller bastu. En sådan åtgärd kräver att du ansöker om dispens.

Jag bor nära vatten, får allmänheten röra sig hur nära mitt hus som helst?

- Allemansrätten är förstärkt längs stränderna, fri passage längsmed stränder ska så långt det är möjligt bibehållas. Det innebär att allmänheten ska kunna ha tillgång till strandområden. Samtidigt måste allmänheten ta hänsyn till hemfridzonen, människor ska inte gå in på din tomt eller för nära ditt hus så att du känner dig störd. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och rätt att få vara ostörd.

Hur jobbar kommunen med strandskyddade områden?

- Under hösten 2019 gjordes en tillsyn av alla fastigheter inom strandskyddat område på Restenäs Ö, för att se om det fanns otillåtna anordningar eller byggnader inom området. Resultatet av den inventeringen är inte klart, fortsatta utredningar pågår. För anläggningar som byggts i strid mot strandskyddet kommer kommunen kräva att de tas bort. Om det finns misstanke om miljöbrott är kommunen skyldig att anmäla detta till polis för åtalsprövning.

Framöver kan det bli aktuellt med planerad tillsyn i ett annat område i kommunen.

Vill du veta mer om strandskydd?

Mer information om strandskydd:

Naturvårdsverket

Strandskydd

Strandskyddsområden på Uddevalla kommunkarta

Kontakta kommunens kontaktcenter om du har frågor eller vill veta mer om vad som gäller din fastighet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00