Korsningen Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan stängs av

Första veckan i september, vecka 36, inleds ett arbete med att göra korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan säkrare för alla trafikanter. Ny gång- och cykelväg ska byggas, beläggning och trafikljus ska bytas ut. Arbetet innebär att korsningen stängs av för all fordonstrafik fram till slutet av november.

Korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan sommartid med trafikljus som slagit om till grönt

Korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan ska byggas om och stängs av för all fordonstrafik vecka 36-48. Gående och cyklister kan ta sig igenom arbetsområdet.

Du som ska köra till Rimnersområdet från centrum får ta en alternativ väg - välj Excersisvägen istället för Edingsvägen. Du som cyklar eller går kan passera arbetsområdet på Edingsvägen under hela byggtiden. Arbetet innebär också att det blir tillfälligt parkeringsförbud på Änggatan, del av Majorsgatan och del av Valhallavägen.

- Korsningen Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan kommer att stängas av helt då omfattande arbeten behöver utföras. Ytbeläggningen på vägen ska fräsas bort, vi ska byta ut slingorna i marken som reglerar trafikljusen, ersätta och flytta tre dagvattenbrunnar och bygga ny gång- och cykelväg, säger Cecilia Wahlskog, projektledare samhällsbyggnad.

Den nya sträckan med gång- och cykelväg ska byggas på södra sidan av Edingsvägen, med start i höjd med Änggatan, vidare genom korsningen Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan och därefter knytas samman med befintlig gång- och cykelväg som leder till Rimnersområdet. En ny delsträcka byggs även från korsningen och söderut på Erik Dahlbergsgatan över bron, där den byggs ihop med befintlig gång- och cykelväg.

- När vi förbättrat korsningen samt kompletterat nätet av gång- och cykelvägar i området så får vi en säkrare trafikmiljö för både gående, cyklister och bilister, säger Cecilia Wahlskog.

Arbetet i och omkring korsningen Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan kommer att pågå fram till sista veckan i november, vecka 48.

Under våren 2021 ska den sista etappen av gång- och cykelvägen längs Edingsvägen byggas färdig. Den byggs då ut på södra sidan av Edingsvägen i höjd med Baldersvägen fram till Änggatan.

En karta som visar var Edingsvägen och Erik Dahlbergsgatan stängs av, samt de gator som har parkeringsförbud.

Röda markeringar på kartan visar avspärrningarna kring arbetsområdet i korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan. Gröna markeringar visar var det råder tillfälligt parkeringsförbud på Änggatan, Majorsgatan och Valhallavägen. Karta: Lantmäteriet, Uddevalla kommun (Klicka för karta som pdf)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00