Prognosen för 2020 pekar mot ett överskott på 172 mkr

Delårsrapport augusti 2020 för Uddevalla kommun. Kommunens resultat till och med augusti uppgår till 215 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 31 mkr. Budgetavvikelsen på 184 mkr beror till stor del på nämndernas samlade budgetavvikelse på 84 mkr.

Sedlar i olika valörer

Delårsrapport augusti 2020 för Uddevalla kommun. Foto: Riksbanken

Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 44 mkr och avser budgetmedel för kommande löneavtalskostnader, avskrivningskostnader för ej igångsatta investeringar och för kommande badhusdrift. Dessutom avviker skatteintäkter
och generella statsbidrag med 52 mkr mot budget.

Alla nämnder utom kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelserna har socialnämnden med 42 mkr och barn-och utbildningsnämnden med 23 mkr.
Resultatet för kommunkoncernen (det vill säga inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 301 mkr. Förutom kommunens resultat på 215 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till 38 mkr, Uddevallahem 38 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB 8 mkr, HSB stiftelsen Jakobsberg 4 mkr och Ljungskilehem 3 mkr. Uddevalla Turism AB och Uddevalla Omnibus AB redovisar vardera ett underskott, -4 respektive -1 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 209 mkr och kommunkoncernens till 322 mkr.
Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla
Omnibus, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har under årets första åtta månader ökat med 170 personer och uppgår 2020-08-31 till 56 870 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 172 mkr att jämföra med ett budgeterat re-sultatet på 1 mkr. I budgetavvikelsen på 171 mkr ingår överskott för nämnderna med 70 mkr. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 100 mkr främst beroende på ökning av generella statsbidrag.

I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 16 mkr, socialnämnden med 41 mkr, kultur och fritidsnämnden 3 mkr och samhällsbyggnadsnämnden 9 mkr. Barn- och utbildningsnämnden bedöms hamna på +/-0. I övrigt finns det centrala öronmärkta medel som ger en nettoavvikelse på 17 mkr. En del av dessa ger överskott då de inte kommer att förbrukas under året som exempelvis ökad drift av nytt badhus samt för investeringar som inte kommit igång. Här finns också medel för ökade kostnader för försörjningsstöd med en bedömd budgetavvikelse på -29 mkr. I övrigt ger generella statsbidrag och skatteintäkter en avvikelse på 78 mkr och bättre finansnetto 6 mkr.

Coronapandemin har prövat verksamheterna mer än vanligt. Smittspridningen har lett till omfattande konsekvenser ur flera aspekter för medborgare, brukare och medarbetare. Verksamheterna rapporterar om minskade parkeringsavgifter, färre skolmåltider, inställda verksamheter och arrangemang, ökade kostnader för inköp av smittskyddsutrustning samt ökade sjukskrivningstal. Kommunen har haft ett vikande skatteunderlag på grund av lägre sysselsättning, men samtidigt fått ekonomisk kompensation i form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och ökade statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva helårsprognos. Pandemin har även inneburit en kraftig forcerad utveckling vad gäller att använda potentialen inom digitala verktyg samt behov av att hitta nya arbetssätt och samverkansmöjligheter. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen av pandemin är för närvarande svåra att bedöma.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 261 mkr att jämföra med budgeterade 104 mkr. Det ger en budgetavvikelse på 157 mkr som till största del beror på kommunens budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 384 mkr och kommunkoncernens till 665 mkr.

Delårsrapporter »

Pressmeddelande för utskrift Pdf, 62.8 kB. »

För mer information kontakta gärna kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 03, e-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se, eller ekonomichef Bengt Adolfs-son, telefon 0522 - 69 60 15, e-post bengt.adolfsson@uddevalla.se.