Den politiska majoriteten presenterade budget och flerårsplan

På tisdagen presenterade den politiska majoriteten förslag till budget för 2021 och flerårsplan för 2021-2023. Sammanlagt har budgeten för nästa år förstärkts med 127 miljoner kronor. Skatten kommer att vara oförändrad.

Ingemar Samuelsson och Monica Bang Lindberg står intill en storbildsskärm med budgetpresentationen

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och kommunstyrelsens vice ordförande Monica Bang Lindberg presenterade majoritetens budgetförslag.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och kommunstyrelsens vice ordförande Monica Bang Lindberg presenterade budgetförslaget. Totalt omfattar kommunens budget 3 761 miljoner kronor. Förutsättningarna inför budgeten har påverkats av covid -19 med bland annat osäkra ekonomiska förutsättningar, vilket innebar att man valde att skjuta på budgetbeslutet från juni till november.

Nya prognoser för den demografiska utvecklingen och pris- och löneutveckling ger en minskad kostnad på 27 miljoner, och kommunen får 33 miljoner i statsbidrag i form av riktade medel till äldreomsorgen samt 38 miljoner i välfärdsstöd.

- Vi har haft en väldigt bra budgetprocess, där alla fyra partier i majoriteten är nöjda och trygga. De stora satsningarna från staten har underlättat budgetförutsättningarna, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatta utmaningar finns vad gäller den demografiska utvecklingen och investeringsbehov. För att kunna hålla en hög kvalité i kommunens verksamheter behövs fortsatta långsiktiga ekonomiska och organisatoriska förändringar, omstart för heltidsresan och fortsatt arbete med arbetsmiljö och ohälsotal.

I budgetförslaget finns följande nämndsövergripande uppdrag: förbättrad drogförebyggande samordning, trygghetsskapande aktiviteter, en förstärkt och tydligare organisation för säkerhetsarbetet, en samverkan för barn och unga på Tureborg, initiera en upprustning av Dalabergs centrum, säkerställa arbetet med Kulturstråket och utvecklingen av Rimnersområdet.

Nämndernas ekonomiska ramar:

  • Kommunfullmäktige och valnämnden, + 0,5 mkr, total budget 11,5 mkr. Satsningar: digitalisering fullmäktige, möteslokaler.
  • Kommunstyrelsen +42,3 mkr, total budget 359,7 mkr. Satsningar: arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd och handläggarstöd, stadsutvecklingsprojektet, trygghetsskapande åtgärder, digitalisering.
  • Barn och utbildningsnämnd + 19,0 mkr, total budget 1 479,3 mkr. Satsningar: bibehålla mindre grupper förskolan, elevhälsan och lärarassistenter, yrkes- och gymnasial vuxenutbildning, mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder, lokalförsörjningsfrågan.
  • Socialnämnden +18,5 mkr, total budget 1 365,9 mkr. Satsningar: omstart heltidsresan, äldreomsorgslyftet, ökade behov individ- och familjeomsorg och särskild handikappomsorg (där bland annat LSS/assistans ingår).
  • Samhällsbyggnadsnämnd + 3,4 mkr, total budget 103,8 mkr. Satsningar: förstärkning av plan, exploatering och lokalförsörjning, kompensation förändrade redovisningsregler, fortsatt digitalisering plan- och byggprocesser.
  • Kultur och fritidsnämnd + 5,3 mkr, total budget 145,0 mkr. Satsningar: påbörja utvecklingen av Kulturstråk i centrum ”Hus för kultur” och för idrotten på Rimnersområdet, ersättning ökad hyra Stadsbiblioteket, prioritera förebyggande fritidsverksamheter.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om kommunens budget och flerårsplan, vilket sker på kommunfullmäktiges sammanträde onsdag 11 november.

Den politiska majoritetens budgetpresentation (pdf för utskrift) Pdf, 256.7 kB.

För mer information, kontakta gärna
Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Telefon 0522-69 61 01

Monica Bang Lindberg (L)
Kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon 0522-69 61 02