Provsvar visar att det kan vara olika typer av olja - flera åtgärder igång för att fortsätta spåra ursprungskällan i Byfjorden

Spårarbetet fortsätter efter vad som kan vara orsaken till den olja som varit synlig i Byfjorden under hösten. Kommunens miljöenhet har nu fått resultaten från analyserna av oljeproverna. Bedömningen är att det kan vara olika typer av olja. Nu vidtas flera åtgärder för att fortsätta sökarbetet.

Här syns Byfjorden med Uddevallabron långt bort, man ser en orangefärgad länsa ligga i vattnet, och så ser man en bit av en stenig strand.

Bild från tidigare oljeutsläpp i Byfjorden.

- Vi har fått en första analys av de oljeprover som togs den 30 september samt 11 oktober. Resultaten från de två proverna överensstämmer inte helt, vilket innebär att det troligen handlar om olika typer av olja, säger Jenny Karlsson på Miljöenheten i Uddevalla kommun. Tiden i vattnet påverkar dock resultatet så vi behöver utvärdera mer.

Analysrapporten visar att det i det ena fallet troligen är en vädrad diesel, dv s oljan har stått i kontakt med luft och funnits i miljön under viss tid. Även i det andra provet finns spår av vädrad diesel i spillet, men en överlappande, tyngre olja gör att det inte går att fastställa om det är samma olja/diesel. Genom att analysera befintliga provresultat mer ingående och ta fler prover hoppas man kunna fastställa typ av olja/diesel, till exempel om den kommer från båtar, dagvattenanläggningar eller från äldre föroreningar.

Fortsatta åtgärder

Redan vid den första händelsen i september, sattes ett spårningsarbete igång. Samverkansgruppen med Räddningstjänsten, Kustbevakningen, Uddevalla kommun och Uddevalla hamn fortsätter sökarbetet och vidtar flera åtgärder för att hitta utsläppskällan.

 • Oljeprover har tagits vid olika tillfällen för analys. Resultatet så här långt visar att det förmodligen rör sig om olika sorters olja eller diesel
 • Kommunens beredskapsgrupp och miljöenhet tar fler prover om ny olja påträffas
 • Länsan vid kajen utanför Kärranäs ligger kvar tills vidare som en säkerhetsåtgärd om ny olja skulle dyka upp
 • Drönarflygningar över Byfjorden genomförs regelbundet av räddningstjänstpersonal
 • Kustbevakningen gör regelbundna överflygningar längs kustlinjen
 • Kommunens miljöenhet har kontinuerlig dialog med de företag och verksamheter som finns i de närliggande områdena
 • Kommunens övriga verksamheter med koppling till naturvårdsfrågor har extra bevakning för att snabbt kunna spåra eventuell påverkan på djur-/fågellivet och närliggande stränder.
 • Olika områdesexperter bidrar med kunskap som SMHI (vindriktningar, havsströmmar, oljans spridning i vatten, påverkan söt-och havsvatten m), Länsstyrelsen (tillsynsbåtar m m) och fågelexperter.
 • Kartläggning av olika händelser bakåt i tiden som kan bidra till ökad kunskap om förhållandena i Byfjorden som bottenslam och påverkan på sediment.
 • Uddevalla hamn har infört extra bevakning i hamnområdet och använder sig av bland annat drönarflygningar över hamnen och Fröland. Samtliga medarbetare som rör sig i området har också i uppdrag att vara extra uppmärksamma.
 • Samordningsgruppen har regelbundna avstämningar och är beredd att initiera fler åtgärder vid behov.

Detta har hänt:

Vid ett antal tillfällen under hösten har olja påträffats i Byfjorden. Räddningstjänsten och Kustbevakningen har snabbt varit på plats och hanterat utsläppen. Sedan dess har nya åtgärder vidtagits i takt med att ny olja upptäckts.

Den olja som har påträffats har varit tunn, ofta i form av oljeskimmer eller skum, vilket gör att den varit svår att ta upp. Däremot har man med stranddukar och länsor i vattnet förhindrat att oljan fastnat på stränder eller spridit sig över större vattenområden.

Arbetet med att söka utsläppskällan har därefter fortsatt med samordnade insatser från Räddningstjänsten, Kustbevakningen, Uddevalla kommun och Uddevalla hamn.

Tidigare nyheter om oljeutsläppen i Byfjorden »