Ett planprogram ska tas fram för Västra centrum

Kommunstyrelsen beslutade 16 december att ett planprogram ska tas fram för Västra centrum. Det vill säga en plan för hur vi vill att staden ska utvecklas i området mellan Riversideängen i väster och Västerlånggatan i öster samt från järnvägsreservatet i norr till Bäveåns kajer i söder.

Visionsbild för kajområdet vid Riverside

Visionsbild för kajområdet längs Bäveån vid Riverside. Framtagen av Sydväst arkitektur och landskap.

- Vi vill utveckla Västra Centrum till en ny och attraktiv stadsdel för boende, arbete och liv där utvecklingen hålls samman estetiskt, funktionellt och kvalitetsmässigt, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

I arbetet med planprogrammet ska särskilt följande frågor beaktas:

  • Eventuell flytt av busstationen Kampenhof och järnvägsstation
  • Ny placering av stadshus
  • Anpassning till klimatförändringarnas effekter
  • Infrastruktur för bil, gång och cykel samt parkeringstal vid nybyggnation
  • Grönytefaktorer och offentliga ytor
  • Exploateringstal och grova exploateringskostnader
  • Vatten, avlopp och dagvatten
  • Relationen till det nuvarande centrum
  • Eventuella tillkommande offentliga behov i form av kultur, skola och socialtjänst

- Vi behöver skapa en helhetsbild för hur vi vill att denna stadsdel ska utformas. Det handlar inte bara om att placera in olika funktioner utan det är också lika viktigt att gestalta mellanrummen. Det vill säga skapa utrymmen för trygga, naturliga och trevliga mötesplatser där människor vill vara, säger Patrik Petré som är strategisk stadsutvecklare.

Ett planprogram är i grunden en stor detaljplan som syftar till att svara på om visionerna för utvecklingen av Uddevalla stad är genomförbara och hur. Det innebär att planprogrammet följer plan- och bygglagens process för att säkerställa ett demokratiskt inflytande över utvecklingen.

Planprogrammet kan till exempel fördjupa kommunens syn på frågor som exploateringsgrader och parkeringsnormer, målsättningar avseende upplåtelseformer och bebyggelsehöjder. Den kan med fördel hantera infrastrukturfrågor både vad gäller trafik och vatten och avlopp, samt grönytor och andra offentliga ytor.

Planprogrammet för Västra centrum beräknas vara klart juni 2022.

Läs mer om Uddevallas stadsutveckling

Kartbild Västra centrum

Kartbild från stadsutvecklingsvision av Västra centrum. Framtagen av Sydväst arkitektur och landskap.