Uddevallas väg mot en hållbar framtid – klimatanpassning

Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

Idéskiss av Riversidebryggan

Idéskiss av hur Riversidebryggan kan skulle kunna utformas. Framtagen av Sydväst arkitektur och landskap.

Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden och delar den i en nordlig och en sydlig del. Staden drabbas återkommande av översvämningar vid högvatten i Byfjorden. Runtom staden är terrängen högre vilket gör att det också samlas stora mängder vatten från omgivningarna i stadens centrala delar vid kraftig nederbörd vilket ger risk för översvämningar och skador på byggnader.

Skydd mot stigande hav och extremhändelser

Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla mot framtida översvämningar.

I Uddevallas fördjupade förstudie har nya resultat från klimatforskningen vävts in i klimatanpassningsarbetet. För att skydda Uddevalla mot översvämningar som beräknas kunna inträffa omkring år 2100 skulle vi behöva en skyddsnivå med höjden +2,8 meter. Eftersom vår kunskap om klimatpåverkan troligtvis kommer att öka genom åren så väljer Uddevalla istället att planera för ett skydd som räcker för omkring år 2070. Det vill säga en skyddsnivå på + 2,3 meter högt, men med en möjlighet att på lång sikt kunna förändra eller bygga till skyddet. För vem vet hur vi bygger om 40-50 år?

Högsta beräknade havsvattenstånd

Bilden visar översvämningsnivån vid högsta beräknade havsvattenstånd i Uddevalla centrum för år 2100, +2,8.

Skyfallshändelser

Vi har en mängd dagvattenledningar och dagvattendiken för att avvattna staden vid regn. Många av dem är gamla. Dagens ledningssystem dimensioneras för att klara en viss regnmängd, men vid skyfall får man räkna med en avrinning ovanför markytan.

Eftersom skyfallsvatten i Uddevalla söker sig mot Bäveån har vi gjort simuleringar för att ta reda på vad som händer vid ett skyfall om vi bygger ett översvämningsskydd längs Bäveån med höjden +2,3 meter.

  • Södra sidan Bäveån
    På den södra sidan försämras situationen genom att de redan instängda och översvämmade områdena får ett ökat vattendjup.
  • Norra sidan Bäveån
    På den norra sidan blir däremot konsekvenserna mycket större. De stora dagvattenledningarna kommer inte att räcka till för att avleda vattnet vilket gör att vattennivån kommer att stiga på insidan av översvämningsskyddet tills dess att det rinner över och ut i Bäveån. Översvämningsskyddet kommer i praktiken att skapa en fördämning så att en sjö bildas på insidan.
Illustration av skyfall

Vattendjup efter ett 100-årsregn idag med befintlig markanvändning. Bilden visar hur vattnet blir djupare ju mörkare färg som visas. Vitt är minst översvämmat med ett djup på 0,1 meter, mörkblått 0,75-1 meter djupt och vinrött över 1 meter djupt.

Tänkbara lösningar

Det är uppenbart att bygget av ett översvämningsskydd längs med Bäveån medför en tydligt förhöjd översvämningsrisk från skyfall. Vi planerar att klimatanpassa Uddevalla genom att:

  1. Skapa öppningsbara delar i översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan passera ut i Bäveån.
  2. Kanalisera vattnet i skyfallsleder som leder vattnet mot översvämningsskyddets öppningar.
Illustration skyfallsleder

Utpekade skyfallsleder samlar upp vatten och leder det mot öppningar i översvämningsskyddet. Alla Illustrationer är framtagna av Sydväst arjitektur och landskap.

Spännande fakta

  • Ytan som översvämmas vid ett högvatten på +2.8 meter är 53 hektar vilket motsvarar 105 fotbollsplaner.
  • För att översvämningsskydda befintlig stad i Uddevalla så behöver skyddet vara 1650 meter långt.

Läs mer om projektet Kajpromenad med översvämningsskydd på uddevalla.se/kajpromenad