Lyckad provflytt av den fridlysta blomman grenigt kungsljus

Under våren 2020 gjorde kommunens ekologer en provflytt av blomman grenigt kungsljus från Sörvik till Sandersdalar. Flytten blev lyckad och Länsstyrelsen ger nu dispens från artskyddsförordningen att fullfölja flytten så att fastigheten på Sörvik kan användas som industrimark enligt plan.

Grenigt kungsljus

Växten i mitten är ett grenigt kungsljus vid Sandersdalar. Bilden är tagen sommaren 2020, när den går i blom är den gul.

- Vid provflytten förra våren schaktade vi av ett gruslager på cirka 10 centimeter från Sörvik och flyttade det till grusbäddar som vi byggt upp i Sanders dalar. Dessutom flyttade vi några ettåriga plantor för hand och samlade in frön från blomställningar som vi sådde på den nya platsen, berättar Sofia Stengavel som är kommunekolog.

Grenigt kungsljus är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att, plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växten och ta bort eller skada frön eller andra delar. Fridlysningen gäller i hela landet.

Länsstyrelsen har gett kommunen dispens eftersom vi visat att vi uppfyller kraven att skydda och bevara beståndet samt att marken på Sörvik 1:36 är planlagd som industrimark och beståndet av grenigt kungsljus skulle kunna skadas av planerade exploateringar.

- Provflytten blev mycket lyckad, två tredjedelar av plantorna som vi flyttade för hand etablerade sig och fem av plantorna blev fertila och kan nu sprida sina frön vidare över ytorna, säger Sofia Stengavel.

Grenigt kungsljus trivs vid mark som störs då och då, som vägkanter och åkerkanter, hamnområden och bangårdar. Växten är bedömd som sårbar i rödlistan som redogör för arters risk för att försvinna och den är fridlyst i hela landet.

Kommunfullmäktige beslutade 10 oktober 2020 att sälja fastighet Sörvik 1:36 till Benders.

Planteringsbädd vid Sandersdalar.

Ny växtplats i Sandersdalar.

Fastighet Sörvik 1:36 där grenigt kungsljus växer.