Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2020 är +71 mkr

Det preliminära resultatet för 2020 är 70 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 1
mkr. Trots Coronapandemin och engångskostnader för inlösen av äldre pensionsförpliktelser klaras budgeten för året. Tack vare att nästan alla nämnder redovisar ett klart bättre resultat jämfört med budgeten kan ett positivt resultat redovisas.

Sedlar

Preliminärt årsbokslut 2020 för Uddevalla kommun. Foto: Riksbanken

Nämnderna redovisar ett sammanlagt resultat på 93 mkr, vilket är bättre än tidigare prognoser under året. Större poster som påverkat resultatet i övrigt är fortsatt inlösen av äldre pensionsförpliktelser (den s.k. pensionsskulden) på -101 mkr som möjliggörs tack vare det goda resultatet. Ökade kostnader för försörjningsstöd har belastat den centralabu dgeten med 29 mkr utöver budget.

Nämnderna +93 mkr jämfört med budget

Nästan alla nämnder visar ett överskott gentemot budget. Nämnderna har under året fått
statlig ersättning för sjuklönekostnader på grund av Coronapandemin vilket har påverkat
resultat positivt. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 24 mkr.
Det beror bland annat på att volymutvecklingen av elever är lägre än förväntat. Socialnämndens överskott mot budget är 39 mkr.

Förutom statlig ersättning för sjuklönekostnader så har resultatet påverkats av beviljade statsbidrag för merkostnader till följd av Coronapandemin. Kommunstyrelsen överskott uppgår till 24 mkr. Det beror bland annat på vakanta tjänster och överskott för avslutade projekt. Kultur- och fritidsnämndens redovisar ett underskott på -1 mkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter som är en effekt av stängda verksamheter på grund av Coronapandemin. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 5 mkr. Det beror bland annat på intäkter för försäljning av tomter. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 2 mkr.

Högre finansnetto och ett bättre utfall av skatt och generella statsbidrag

Finansnettot är 5 mkr bättre jämfört med budget. Det beror framförallt på lägre räntekostnader på kommunens externa låneskuld. Skatteintäkter och generella bidrag blev 50 mkr bättre än budget.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 320 mkr för året. Söndagsvägens förskola invigdes
i början på året, Källdalsskolan och Rampen invigdes under sensommaren och
Sundstrands förskola invigdes under hösten. Vidare pågick ombyggnation av Ramnerödsskolan och renovering av Kungsgatan. Övriga utgifter består bland annat av översvämningsskydd samt komponentutbyten i befintliga fastigheter.

Pressmeddelande för utskrift Pdf, 113.1 kB. »

För mer information kontakta gärna:
kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 01, e-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se, eller ekonomichef Bengt Adolfsson,
telefon 0522 - 69 60 15, e-post bengt.adolfsson@uddevalla.se