Samverkan effektiv metod för att värna miljön i Byfjorden

När olja upptäcktes i Byfjorden i höstas startade ett verkningsfullt samarbete. Med samordnade insatser från Räddningstjänsten MittBohuslän, Kustbevakningen, Uddevalla Hamn och Uddevalla kommun hanterades utsläppen och ett sökarbete för att hitta källan drogs igång. I utvärderingen av insatsen konstaterar man att samverkan varit en framgångsrik metod som alla inblandade önskar se mer av i fortsättningen.’

Oljeskimmer på vattenyta och länsor vid en kaj

Bild från ett av oljeutsläppen som upptäcktes under hösten, här med länsor som samlar upp oljan.

- Det är många olika aktörer som blir inblandade när en händelse som den i Byfjorden inträffar. När vi bildade en samverkansgrupp kunde vi dela kunskap och information och snabbt enas om lämpliga åtgärder, säger Mikael Gard, brandingenjör MittBohuslän.

Inga bestående skador av oljeutsläppen

Oljan som påträffades var tunn och svår att ta upp. Med stranddukar och länsor i vattnet kunde man förhindra att oljan fastnade på stränder eller spred sig och inga bestående skador har konstaterats. Redan vid den första händelsen i september, sattes ett spårningsarbete igång och samverkansgruppen med Räddningstjänsten, Kustbevakningen, Uddevalla kommun och Uddevalla hamn vidtog flera åtgärder under hösten:

• Länsstyrelsen och andra områdesexperter från SMHI, MSB (myndigheten för  samhällsskydd och beredskap), djur- och miljöexperter involverades.

• Oljeprover togs för analys.

• Polisen och Kustbevakningen inledde en förundersökning.

• Överflygningar gjordes av Kustbevakningen.

• Regelbundna drönarflygningar genomfördes i hamnområdet.

• Sjöfartsverket kontaktades avseende kända vrak.

• Kontakt togs med företag och verksamheter i de närliggande områdena.

- Vi är många som värnar om miljön och nu har vi skapat en bra samverkansform om en liknande händelse skulle inträffa igen, säger Jenny Karlsson, enhetschef miljö i Uddevalla kommun.

En uppdaterad oljeskyddsplan arbetas fram

Nu fortsätter arbetet med att ta fram en uppdaterad oljeskyddsplan för Uddevalla. Oljeskyddsplanen innefattar oljepåslag från havet och utgörs av ett strategiskt dokument, vars syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv saneringsförmåga genom att tydliggöra organisation, beslutsmandat och resurser. Beslut fattas av kommunfullmäktige under 2021.