Så har kommunens anställda vaccinerats 

Vaccinationerna mot covid -19 fortsätter i Uddevalla. Hittills har 1755 anställda i kommunen blivit vaccinerade med en första dos av Pfizers vaccin genom Hälsobolagets försorg. All personal som ingår i fas 1 och som vill vaccineras har fått en första dos och Uddevalla en av de kommuner som kommit längst med att vaccinera sin personal. Utgångspunkten är att alla doser ska användas.

Översiktlig bild över Agnebergshallen med flera bås för vaccination

Anställda i Uddevalla kommun vaccinerar sig i Agnebergshallen, som gjorts om till en stor vaccinationslokal.

Vaccineringen av personal har utgått från folkhälsomyndighetens prioritetsordning när det gäller vaccinering – och med utgångspunkten att inga doser ska slängas. I fas 1 ingår personal som arbetar nära med äldre som bor på vård- och omsorgsboenden samt personal inom hemtjänsten, i fas 2 ingår anställda inom LSS som arbetar nära patienter och omsorgstagare, och i fas 3 personer i riskgrupper och fas 4 alla andra personer.

Vaccineringen av personalen har skett i Agnebergshallen, som ställts om till att bli en stor vaccinationslokal för en säker och effektiv hantering. Medarbetare från socialtjänsten har blivit inbokade på olika tider i mindre grupper från respektive arbetsplats, och vaccineringen har skett utspritt över hela dagen.

Det vaccin som använts är Pfizers vaccin med en hållbarhet på endast 4-5 dagar i kylskåp efter att det levererats från regionen. När en vaccindos blandats måste den användas inom 6 timmar, och inga doser får slängas. Detta ställer stora krav på en snabb distribution av vaccinet. Vaccinet ska ges i två doser med 21 dagar emellan för att ge ett bra skydd, och vaccinationen är frivillig.

- Inga doser har slängts, säger Roger Granat, socialchef. Medarbetare inom LSS har erbjudits vaccindoser när medarbetare inom äldreomsorgen tackat nej. För doser som ändå riskerats att slängas har viss administrativ personal inom socialtjänsten fått en dos. Det är personal som är viktiga för till exempel bemanning av våra äldreboenden eller inom hemtjänst. Ett ytterst fåtal doser har gått till medarbetare utanför socialtjänsten efter en väl avvägd bedömning.

Inom socialtjänsten har vaccineringen av personal gått till enligt följande:

  • All personal som ingår i fas 1 och som vill vaccineras har vaccinerats. De som ångrat sig efter dos 1 har fått möjlighet att vaccinera sig senare.
  • Hittills har 1755 anställda vaccinerats.
  • Uddevalla kommun är tack vare en snabb hantering av logistiken kring vaccinering, en av de kommuner som kommit längst med att vaccinera sin personal.
  • Vaccinationerna av personal startade vecka 3. Då vaccinerades 1255 anställda inom socialtjänsten.
  • Om medarbetare avbokade sina tider på grund av sjukdom, vård av barn eller av annan anledning inte kom till sin bokade tid gick erbjudandet om vaccinering vidare till personalgrupper inom LSS som ingår i fas 2. En stor andel av personalen i fas 2 har fått vaccin.
  • Socialtjänsten fick i vecka 4 med kort varsel fler doser än planerat, vilket gjorde att man valde att fördela 300 doser till andra kommuner med stora behov.
  • I de fall doser har riskerats att slängas, har viss administrativ personal inom socialtjänsten fått en dos. Det är personal som är viktiga för till exempel bemanning av våra äldreboenden eller inom hemtjänst.
  • Ett ytterst fåtal doser har gått till medarbetare utanför socialtjänsten. Det har då skett enligt en upprättad reservlista där bland annat kommunens krisledning ingått, värd-och driftfunktioner i Agnebergshallen, personal från kontaktcenter, kommunikation och räddningstjänst. Reservlistan togs fram av det enda skälet att inte riskera att något vaccin gick till spillo och personerna på reservlistan skulle med kort varsel kunna infinna sig i Agnebergshallen. Västra Götalandsregionen rekommenderar kommuner att ta fram reservlistor för att hantera administrationen så effektivt och snabbt som möjligt.
  • Under vecka 7 och 8 kommer alla anställda som hittills vaccinerats att få sin andra dos av vaccinet. Hälsobolaget kommer att fortsätta vaccinera övriga personalgrupper inom omsorgen i fas 2. Det arbetet kommer tidigast igång under vecka 9.

Efterhand har Västra Götalandsregionen kommit med vägledningar vad gäller vaccin till patienter. Under vecka 6 gav regionen klartecken till att doser även kan ges till personal enligt prioriteringsordningen. Detta har inledningsvis varit en försäkringsfråga som nu är löst. Beskedet kom tre veckor efter att kommunen började vaccinera sina medarbetare.