2000 invånare får svara på enkät om hälsa

I dagarna skickas en inbjudan ut till 2000 invånare i Uddevalla kommun om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Enkäten kommer från Folkhälsomyndigheten och i årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Många människor passerar ett övergångsställe, man ser bara benen på dem

Hälsa på lika villkor är en enkät som skickas ut till 2000 invånare i kommunen.

Undersökningen skickas ut till slumpvis utvalda invånare i åldern 16-84 år.

Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Resultatet från enkäten ger oss en bild av hälsoutvecklingen i befolkningen och kan användas som underlag för planering av insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare.

I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan. Svaren kommer att ge mer information om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor före, under och efter pandemin.

- Hälsopolitiska rådet har valt att göra ett tillval med 2000 enkätutskick så att vi får ett bredare kunskapsunderlag med fler svar från vår kommun. Vi vill få en överblick över hälsosituationen i Uddevalla, för att få en uppfattning om hur vi ska prioritera folkhälsoarbetet så att vi gör satsningar utifrån befolkningens behov, säger Emelie Eek, folkhälsostrateg.

Datainsamlingen från Hälsa på lika villkor pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021 i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mer information om enkäten Hälsa på lika villkor på Folkhälsomyndighetens webbplats

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00