Förtydligande om kommunens vaccinering

Det är många frågor om vaccinering och kring hur prioriteringen ser ut. Regionerna har det övergripande ansvaret för vaccinering och är de som fördelar doser till övriga aktörer som exempelvis vårdcentraler, upphandlade privata aktörer och kommuner. Kommunens roll är att hantera vaccinering av personer på vård- och omsorgsboende och personer som har hemsjukvård. Vaccineringen är frivillig.

En översiktsbild över Agnebergshallen med vaccinationsbås med vita skärmar

Agnebergshallen har gjorts om till en stor vaccinationslokal, där kommunens personal vaccinerats.

När det gäller vaccinering av personal som de av VGR upphandlande vaccinatörerna genomför, så har det skett enligt folkhälsomyndighetens prioritetsordning när det gäller vaccinering – och med utgångspunkten att inga doser ska slängas. I fas 1 ingår personal som arbetar med äldre som bor på vård- och omsorgsboenden samt personal inom hemtjänsten, i fas 2 ingår anställda inom LSS som arbetar nära patienter och omsorgstagare, och i fas 3 personer i riskgrupper och fas 4 övriga.

Det har endast varit i de fall när personal i fas 1 och 2 har avbokat sin tid på grund av sjukdom, vabb, ej anmält uteblivande mm, som anställda i fas 3 och 4 erbjudits vaccinering på ”reservplats” för att inte något vaccin ska gå till spillo. Det vaccin som använts är Pfizers vaccin som har kort hållbarhetstid och måste användas inom 6 timmar från det den blandats.

Endast ett fåtal anställda utanför fas 1 och 2 har erbjudits vaccin och det har varit en blandning av funktioner som krisledning, personal på plats i Agnebergshallen, personal från kontaktcenter, räddningstjänst osv. För att snabbt nå personer har kontaktuppgifter hanterats. Dessa kontaktuppgifter uppdateras och ändras kontinuerligt och hanteras som ett arbetsmaterial. Listan som har efterfrågats är alltså inte ett färdigställt dokument utan ett arbetsmaterial och det är också det som ligger till grund för att det inte finns någon allmän handling att lämna ut till media.

På hemsidan fortsätter vi att rapportera kommunens arbete med vaccineringen.

Läs tidigare nyheter om vaccinering:

Så har kommunens anställda vaccinerats

Äldre på vård- och omsorgsboenden får sin andra vaccindos

Svaret till media som efterfrågat listan:

”Kommunens reservlista är ett arbetsmaterial som uppdateras, ändras och förändras löpande efter muntlig rapportering från bl.a. kommunens förvaltningar, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB/Västvatten AB. Det handlar följaktligen inte om något färdigställt dokument utan utgör enbart ett arbetsmaterial och är därmed ingen allmän handling som lämnas ut. Enligt 2 kap. 4 och 10 §§ tryckfrihetsförordningen anses en handling vara allmän om den förvaras hos myndigheten och antingen har upprättats eller inkommit till myndigheten. En handling ansetts ha upprättats när den har expedierats eller det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats. Det efterfrågade materialet är inte allmänt då den varken har expedierats eller upprättats i lagens mening och kan således inte lämnas ut.”