Uddevallas väg mot en hållbar framtid – översvämningsskydd

Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

Visionsbild mot Museibryggan

Visionsbild mot Museibrygganframför Bohusläns museum. Illustration Sydväst arkitektur och landskap.

Uddevalla har liksom många andra kustnära städer haft verksamheter och industrier nära vattnet. Idag exploateras dessa områden i allt större utsträckning och även Uddevalla har planer att utveckla de centrala delarna av staden, väster om Göteborgsvägen och Västerlånggatan. För att kunna bygga ut staden mot vattnet och för att skydda befintlig stad mot de återkommande översvämningarna behöver vi bygga ett översvämningsskydd.

Översvämningsskydd och nödvändig teknik integreras i stadsmiljön

Översvämningsskyddet utgörs i de flesta fall av en stålspont som sträcker sig ner till underliggande lerlager som skydd mot inflöde av vatten både ovan och under mark. Höjden på det permanenta skyddet ska vara +2,3 meter och vara påbyggnadsbart till +2,8 meter. Skyddet placeras alltid på allmän platsmark och i lägen där det medför störst flexibilitet för framtida stadsomvandling och där den visuella och fysiska barriäreffekten blir så liten som möjligt.

I Uddevallas fördjupade förstudie har förslag tagits fram för att skyddet ska ha rätt funktion, byggas på kommunens mark, vara kostnadseffektivt och minimera upplevelsen av en fysisk barriär.

I korthet

  • Skyddets delar under mark utförs permanent och sträcker sig ner till tät lera vilket innebär att skyddets totala höjd i genomsnitt blir ca 7 meter.
  • Ovan mark finns det öppningar i skyddet som endast stängs vid varning om högvatten. Dessa öppningar behövs för att skyfallsvatten ska kunna rinna ut med självfall och för att skapa tillgänglighet mellan skyddets in- och utsida.
  • Under mark kommer det att finnas genomföringar i översvämningsskyddet för dagvattenutlopp och korsande ledningar.
  • Vid högvatten stängs dagvattenutloppen och dagvatten behöver pumpas ut från insidan varför det behövs pumphus och dagvattenmagasin på var sida om Bäveån.
Vy som illustrerar skyfallsled längs Bastiongatan

Vy som illustrerar skyfallsled längs Bastiongatan, översvämningsskyddmed stängbar skyfallsport samt ett möjligt läge för pumphus. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Säkra samt tillgängliga kajer och stränder

För att kunna tillgängliggöra kajer och stränder längs Bäveån behöver stora delar av området säkras mot skred, sättningar och erosion. Någon enkel lösning finns tyvärr inte. Omfattande förstärkning måste utföras för att nå dagens skredsäkerhetskrav och minskning av sättningar.

Det innebär oftast kombinationer av lösningar som avsläntning, kalkcementpelare, påldäckskonstruktioner, lättfyllning och tryckbankar i Bäveån. Åtgärderna utförs till största delen på allmän platsmark men även privata fastigheter påverkas, exempelvis vid Bohusläns museum.

Tidigare verksamheter i området gör att mark, grundvatten samt sediment i Bäveån i varierande omfattning kan förväntas innehålla föroreningar. Omfattningen är svår att bedöma och lösningar tas fram från fall till fall.

Kajprincip Museibryggan VästerFörstora bilden

Kajprincip Museibryggan Väster. Illustration Sydväst arkitektur och landskap (klicka för större bild).

Läs mer om projektet Kajpromenad med översvämningsskydd på uddevalla.se/kajpromenad