Integritetsarbete ger tryggare barn och färre konflikter

Ökat inflytande och delaktighet, ökad trygghet samt färre konflikter bland barnen är några av resultaten av ett projekt i förskola och skola kring barns hälsa och integritet. Onsdagen den 17 februari genomfördes en digital slutkonferens för det tvååriga projektet.

Barn som visar "stopp" med handen.

Stopp, min kropp! Barn i förskolan och grundskolan har fått nya verktyg till att signalera när något inte känns okej.

Projektet har pågått sedan 2018 och är ett samarbete mellan Hälsokällan Fyrbodal och 14 kommunala förskolor och en grundskola. Slutkonferensen var finalen på projektet som i korthet haft som mål att lära barn om rätten till kroppslig och personlig integritet, om rätten till jämställdhet och till en uppväxt fri från våld.

Fokus har legat på att förskolorna själva skulle forma ett utvecklingsarbete för att hitta arbetsmetoder och etablera förhållningssätt som värnar barns integritet. De medverkande förskolorna har inom projektets ramar även arbetat med att ta fram en gemensam handlingsplan samt medverkat till att utveckla ett konkret metodmaterial.

Under slutkonferensen presenterade de deltagande förskolorna och skolan ett urval av de insatser som de genomfört under utvecklingsarbetet och vilka effekter som personalen sett. På Sundstrands förskola har personal och barn arbetat med att lära om sin egen och andras integritet och inte minst att ge barnen verktyg för att både avläsa och uttrycka när integriteten bryts. Rektor Linda Malmström ser att utvecklingsarbetet inneburit ett ökat reellt inflytande för barnen, vilket tar sig uttryck bland annat i att barnen nu kan signalera när deras integritet överträds och att det dessutom är synligt i statistiken över antalet bitincidenter. Arbetet har också påverkat barnens upplevelse av trygghet i olika lokaler i förskolan.

- I våra så kallade trygghetsvandringar som vi genomför regelbundet på förskolan, där barnen får tycka till om olika utrymmen inom förskolans lokaler, har vi nu ett mer positivt resultat vad gäller hur barnen uppfattar utrymmen som toalett/skötbord och tambur. Detta har tidigare varit utrymmen som fått ett sämre resultat, säger Linda Malmström.

På Hogstorps förskola har pedagogerna bland annat arbetat med nolltolerans mot skojbråk. Skojbråken slutade oftast tidigare med att något barn blev ledset, men med nolltolerans har antalet konflikter minskat och barnen vågar nu själva sätta stopp för skojbråken. Förskolan har också tränat på hur barnen kan bli så kallade aktiva åskådare i konflikter.

- Begreppet skvaller existerar inte längre hos oss, utan vi uppmuntrar i stället barnen att aktivt ingripa när de bevittnar en konflikt. Vi tränar detta tillsammans på olika sätt; både i verkliga konflikter och genom en variant av forumteater, där barnen får vara med och komma med förslag på lösningar, säger pedagogerna Malin Antonsson och Sandra Swedenfeldt.

Jessica Svensson är projektledare på Hälsokällan och har varit motorn i projektet tillsammans med en styr- och arbetsgrupp från förskolorna och skolan. Hon är imponerad över den mångfald av undervisning som förskolornas och skolans utvecklingsarbete mynnat ut i.

- Förskolorna och skolan började direkt med att omsätta teori till praktik, och jag har fått se så många goda effekter av utvecklingsarbetet. Jag har också upplevt ett otroligt engagemang och jag är övertygad att de barn som går i förskolan nu får med sig kraftfulla verktyg för en stärkt integritet genom livet och en framtid fri från våld, säger hon.

Malin Antonsson och Sandra Swedenfeldt från Hogstorps förskola, två av pedagogerna som presenterade sitt arbete vid konferensen.

Malin Antonsson och Sandra Swedenfeldt från Hogstorps förskola, två av pedagogerna som presenterade sitt arbete vid konferensen.

Om barns integritet

Avsikten med att tidigt lära barn integritet är att de ska respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna. Att barnen lär sig att; ”Min kropp är min kropp, den är värdefull och jag bestämmer över den”. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av barn som lever med våld.

Projektet har drivits med medel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Läs mer om utvecklingsarbetet barns integritet på

Uddevalla.se

Hälsokällan Fyrbodals webbplats

Medverkande förskolor och skola

I projektet medverkade förskolorna

 • Herrestad,
 • Hogstorp,
 • Lane-Ryr,
 • Hälle,
 • Forshälla,
 • Kärr,
 • Sundstrand,
 • Kreatören,
 • Bokenäs,
 • Parken,
 • Jakobsberg,
 • Norgården,
 • Linet
 • Söndagsvägen
 • samt Hogstorps skola.

För mer information, kontakta gärna

Jessica Svensson
Projektledare Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund

Siren Linde
Utvecklare förskola