Vaccinationsläget i Uddevalla är gott

Det pågår ett hektiskt arbete med att slutföra vaccinering av äldre på kommunens olika boenden och personal inom vård och omsorg i Uddevalla innan nästa fas tar vid. I jämförelse med andra kommuner inom regionen ligger Uddevalla väl till med 8,1 % vaccinerade enligt färsk statistik.

Agnebergshallen sedd från ovan med massa vita vaccinationsbås

Agnebergshallen används nu som en stor vaccinationslokal.

Att Uddevalla kommit långt beror på flera faktorer. Snabb omställning av verksamhet och samverkan mellan olika aktörer är några av dem.

- Det pågående arbetet med att få så många som möjligt vaccinerade är verkligen värt att lyfta, säger Peter Larsson, kommundirektör i Uddevalla. Överallt i vår kommun görs det ett fantastiskt arbete i kampen för att stoppa smittspridning av coronaviruset. Inte minst av den personal som hanterar vaccinationer, både praktiskt och logistiskt. Statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att det vi gör fungerar väl.

Peter Larsson lyfter fram fyra bidragande faktorer:

  • Snabbt iordningsställande av Agnebergshallen. Det möjliggjorde vaccinering av ett stort antal i ett tidigt skede. Redan i december var arenan redo och det gjorde att Uddevalla tilldelades en större mängd vaccindoser från regionen.
  • Kontinuerlig och konstruktiv dialog mellan Västra Götalandsregionen och kommunens socialtjänst. Det underlättade snabb och smidig samverkan i samband med bland annat ändrade tidsplaner och leveranser av vaccindoser.
  • Gott samarbete mellan olika aktörer såväl inom den kommunala organisationen som med externa aktörer, exempelvis privata vårdgivare, smittskydd och Närhälsan.
  • Möjligheten för andra aktörer att använda Agnebergshallen för större vaccineringar, ex privata utförare, olika vårdcentraler och Närhälsan om behov uppstår. Därmed tar kommunen sitt geografiska områdesansvar det vill säga att kommunen ska verka för att samordna olika aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet vid särskilda händelser.

- Inget av detta hade blivit möjligt utan all personal som i kommunens regi, privata sektorn och regionen, med sin kunskap, kompetens och välvilja utför sitt uppdrag. Jag vill framföra ett stort tack! Nu gäller det för oss alla att fortsätta hålla i och hålla ut.

Fakta vaccinering

Närmare 3 000 äldre på kommunens olika boenden samt anställd personal har nu fått sin andra vaccindos.

Alla vaccinationer är frivilliga och det vaccin som kommunen hittills fått från regionen är Pfizers vaccin. Vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan.

Kommunen har ansvar för att vaccinera äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, äldre med hemsjukvård och de personer de bor tillsammans med, samt de som bor på kommunens LSS-boenden och boenden inom socialpsykiatrin. Regionens vårdcentraler har ansvar för vaccinationerna av äldre med hemtjänst utan hemsjukvård. För vaccination av kommunens personal inom vård och omsorg har Hälsobolaget fått detta uppdrag från regionen.

Av totalt 1 755 anställda i kommunen som har vaccinerats så har cirka tjugo doser gått till krisledningen och volontärer när det fanns uppenbar risk att de annars skulle slängas på grund av återbud.

Cirka 45 000 Uddevallabor (från 18 år och uppåt) kommer att erbjudas vaccin mot covid 19. Av dessa vaccineras 1 444 av kommunen, övriga 43 500 vaccineras av Västra Götalandsregionen. Det görs via vårdcentraler och upphandlade aktörer. VGR har huvudansvaret för vaccinationen mot covid 19.