Uddevallas väg mot en hållbar framtid – stadsrum och promenader

Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

Visionsbild i Årummet

Visionsbild i Årummet på norra sidan blickandes österut. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Det är viktigt att Uddevalla får ett attraktivt möte med vattnet som lockar boende och besökare samt stärker stadens identitet och maritima profil. Grundläggande i det arbetet har varit de tre ledorden i Uddevallas vision – Liv, Lust och Läge.

I arbetet har det inneburit en utgångspunkt i det sociala livet, där det finns lust till utveckling och möten och där varje plats unika läge tas till vara. Uddevallas stadsutvecklingsvision pekar ut viktiga förhållningssätt för den nya stadsmiljön:

  • Med rum för liv - Gemensamma rum i de bästa lägena ska utgöra mötesplatser för alla. Platser nära vattnet och grönområden ger möjlighet till umgänge, rekreation och vila samtidigt som de erbjuder upplevelse och aktivitet.
  • Med plats för alla - Vår stad är en tillåtande stad där alla får plats. Staden ska inte utesluta någon utan ska utvecklas för att stärka variation och mångfald. Stadens miljöer ska vara trygga att vistas i för så väl barn som äldre.
  • Med utrymme för rörelse - Uddevalla ska vara en stad i rörelse med förutsättningar för alla människor att vara kreativa, röra på sig och uppleva saker. Generösa och tillgängliga ytor ska uppmuntra och bjuda in till aktivitet och upplevelser, både planerade och spontana. Konst och kultur i det offentliga rummet ger mervärde och ska vara en naturlig del av staden.
  • Med hänsyn till det som är - Uddevalla har ett unikt geografiskt läge med både vatten, berg och natur alldeles nära staden. Det historiska arvet är viktigt och avgörande för en stads identitet så berättelsen om staden ska hållas levande och synliggöras.
  • Med tanke på framtiden - Vi bygger stad för det som är nu, men lika mycket för det som kommer sen. Därför ska stadsutveckling inte lösa gårdagens problem utan istället sikta framåt och skapa långsiktiga lösningar med kvalitet och hållbarhet i fokus.

Nya levande och trygga mötesplatser

Arbetet med översvämningsskyddet genomförs i miljöer med stora skillnader i funktion, karaktär, historisk kontext, grönstruktur med mera. Det är därför viktigt att ta fram lösningar som svarar på respektive plats förutsättningar snarare än att leta efter generella principer. Men alltid med tanken om en sammanhållande helhet.

Stadsmiljön runt Bäveån karaktäriseras av en rad olika stadsrum som på sitt sätt bidrar till en varierad och attraktiv helhet. Exempel på dessa är Årummet, Museiparken, Museibryggan, Riversidebryggan, Riversideängen, Badhuskajen och Södra hamnplan.

Livet i och på Bäveån

I samband med skredsäkring och byggandet av ett översvämningsskydd kommer stora delar av de vattennära miljöerna i centrum att påverkas. Målsättningen har varit att skapa en varierad miljö där goda förutsättningar för befintliga verksamheter, exempelvis Vita båtarna och Bohusläns museum, finns kvar men kompletteras med andra funktioner.

De centralt belägna kajerna förklarar inte bara stadens historia utan fungerar som nödvändiga komponenter för att kunna erbjuda ett levande båtliv och vattenaktiviteter. Detta är uppenbara kvaliteter som stärker stadens attraktionskraft och bygger vidare på Uddevallas maritima profil. Därför ska det finnas plats och funktion för ett varierat båtliv med Vita båtarna, sjösättning, arrangemang och eventuella vattenaktiviteter.

Läs mer om projektet Kajpromenad med översvämningsskydd på uddevalla.se/kajpromenad