Läget inom stadsutvecklingsprojekten

Det kommun­gemensamma arbetet inom statsutvecklingen fungerar bra. Sedan starten av denna projektsamordning, i början av 2020, har redan nio styrgruppsmöten genomförts. Och det händer otroligt mycket!

Flybild Uddevalla

Foto: Peter Ljunggren

Ett planprogramsarbete har startat för Västra centrum där vi jobbar fram en helhetsbild för hur denna nya stadsdel ska utformas och gestaltas. Det innefattar eventuell flytt av buss- och järnvägsstation, ny placering av stadshus, offentliga verksamhetsbehov, anpassning till klimatförändringarnas effekter, infrastruktur, grönytor, offentliga ytor, exploateringstal, grova exploateringskostnader, vatten, avlopp samt dagvatten. Och inte minst relationen till det nuvarande centrum och de viktiga ”mellanrummen”.

Vid Rimnersområdet är bygglovsanmälan för den nya simhallen inlämnad och exploatören arbetar med att ta fram kalkyler och sammanställa totalkostnader. Det har också gjorts en trafikutredning för att ta fram förslag på åtgärder för att bland annat förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Skisser och beräkningar är framtagna för renovering av Rimnersvallen och en marknadsdialog har genomförts med flera stora entreprenörer i syfte att skapa kunskap, väcka intresse för projektet samt säkerställa tidplan och ett gott samarbete. Det har också genomförts en föreningsdialog och en medborgardialog gällande utvecklingen av hela Rimnersområdet.

Gällande skolor och boende så går hyresavtal och markupplåtelseavtal för förskola Hälle 2, i samverkan med Hemsö, upp för beslut i kommunstyrelsen 31 mars. Snart startar samrådet gällande skola Skäret, förstudien för Ljungskileskolan pågår och positivt förhandsbesked för Råssbyns förskola är taget. Gällande försäljning av fastigheten vid Rotviksbro pågår arbete med bland annat värdering. Beslut väntas efter sommaren.

Inom Hamnområdet arbetar vi med att samordna inför etableringar på det nya industriområdet Västra hamnen ute vid Fröland. Det behövs en utredning gällande skyddsavstånd och järnvägssträckning till Västra hamnen. Vid Bäve/Badö finns, sedan länge, permanent risk för skred. Det genomförs säkerhetsronder och körscheman tas fram för trafiken i området. Arbete pågår med att sammanställa åtgärdsalternativ inför ett inriktningsbeslut gällande vilken markanvändning man vill ha i framtiden.