Ny gång- och cykelväg längs Lelångevägen

På tisdag 6 april inleds arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längsmed Vintergatan och vidare västerut längs Lelångevägen fram tills avsmalningen av vägen. När denna sträcka är färdigbyggd blir det säkrare att ta sig mellan centrum och de västra delarna av Uddevalla. Arbetet påverkar framkomligheten och beräknas vara klart i mitten av juni.

Avsmalning av Lelångevägen innan Uddevalla sjukhus

Från avsmalningen av Lelångevägen och söderut kommer en ny gång- och cykelväg byggas på vägens södra sida. (Till höger i bild)

Den nya gång- och cykelvägen kommer att byggas på Vintergatans västra sida, samt svänga upp och fortsätta västerut längs Lelångevägens södra sida fram till avsmalningen av vägen där det finns ett övergångsställe. Denna nya sträcka kommer att knyta ihop de gång- och cykelvägar som redan finns i området, så att det blir ett sammanhängande stråk. Sammanlagt blir det en 250 meter lång ny gång- och cykelväg, som kommer att vara tre meter bred.

Bygget av gång- och cykelvägen innebär att fordonstrafik, gående och cyklister påverkas under den tid arbete pågår.

Arbetet kommer att delas in i fyra olika etapper

  • Arbetet startar 6 april vid Vintergatan i höjd med Jarlsgatan, och kommer sedan att flyttas norrut efterhand. Ett körfält kommer att vara avstängt på Vintergatan där arbete pågår.
  • När gång- och cykelvägen är klar längs Vintergatan startar arbetet längs Lelångevägen. Även på Lelågevägen kommer ett körfält att vara avstängt för trafik under den period arbete pågår. Gående och cyklister uppmanas då att välja alternativa vägar.

  • När gång- och cykelvägen är färdigbyggd inleds arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångsstället i korsningen mellan Lelångevägen och Vintergatan. Där byggs övergångsstället om med ledstråk för synskadade och nedfasade trottoarkanter. Då detta arbete sker kommer infarten till Vintergatan att stängas av helt under några dagar.

  • Slutligen ska en så kallad busskudde byggas som en hastighetsdämpande åtgärd vid avsmalningen på Lelångevägen där det finns ett övergångsställe. Samtidigt görs övergångsstället om till en gång- och cykelpassage. När detta arbete sker kommer Lelångevägen att vara helt avstängd på denna sträcka under vecka 17-18.
Jarlsgatan och Vintergatan

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen startar i höjd med Jarlsgatan och byggs först längs Vintervägens västra sida (till vänster i bild).

Lelångevägen och Vintergatan, sett från ovan.

Gång- och cykelvägen byggs längsmed Vintergatan och kommer att svänga upp västerut längs Lelångevägen. (till höger i bild).

Avsmalning väg Lelångevägen med övergångsställe

Vid avsmalningen på Lelångevägen blir det en gång- och cykelpassage och ett fartdämpande hinder.