Tyck till om planförslag – skola på Skäret

Nu är ett planförslag till skola på Skäret klart och planen ställs ut för samråd mellan 29 mars- 30 april. Genom planförslaget prövas möjligheten att uppföra en skola mellan Sundsstrand och Ammenäs som planeras ha plats för 600 elever.

Skäret

Skäret i Uddevalla.

Samrådet är en del av detaljplanearbetet som tar fram förutsättningar och utreder konsekvenserna för att bygga en skola med tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner.

- Uddevalla växer söder om Byfjorden. Det byggs för fullt och nya uddevallabor flyttar in vilket betyder att vi som kommun behöver följa upp med samhällsservice som skola, gång- och cykelväg samt smidig och säker framkomlighet, säger Stefan Björling som är plan- och exploateringschef.

Efter samrådet så kommer kommunen att granska inkomna synpunkter från boende och andra intressenter, eventuella åtgärder genomförs och samrådsyttrande besvaras. Samrådskretsen får därefter åter möjlighet att granska och tycka till om de eventuella förändring som arbetats in i planförslaget innan det kan antas av kommunen. Slutligen tar Kommunfullmäktige ett beslut om att anta den nya detaljplanen omkring årsskiftet 2021/2022.

En färdig skola på Skäret beräknas kunna stå klar tidigast år 2026.

Samrådshandlingar skola Skäret

Läs frågor och svar om skola på Skäret

Du hittar en syntolkad version av filmen på Uddevalla kommuns youtubekanal

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00