Ny miljöpolicy i Uddevalla kommun

Kommunfullmäktige har antagit en ny miljöpolicy för Uddevalla kommun. Det är en revidering av tidigare miljöpolicy, men med skarpare formuleringar exempelvis kring minskad klimatpåverkan, cirkulärt och hållbart samhälle, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Uddevallabron och sandstrand vid Unda en sommardag

- Miljöpolicyn säger i stora drag hur vi ska arbeta i kommunen med miljöfrågor. Den ligger som ett ”paraply” över kommunens 6 övergripande miljömål, som är processinriktade och som följs upp via nyckeltal varje år. Uddevalla är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14 001:2015, och där ställs vissa krav på vår miljöpolicy som vi nu uppfyller, säger Birgitte Johansson, miljöstrateg.

Uddevalla kommuns nya miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 10 mars.

Mer information om Uddevallas 6 övergripande miljömål

Miljöpolicy Uddevalla kommun

Hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, ska vara vägledande för alla beslut i Uddevalla kommun. Vi strävar för en långsiktig hållbar samhällsutveckling för att skapa en god och hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer.

En god miljö är grunden för vår välfärd. Därför är miljöhänsyn en självklar del i kommunens verksamheter.

Det innebär att:

- klimatpåverkan ska minska

- biologisk mångfald hanteras varsamt och sparsamt för att värna om natur-och kulturmiljöer

- använda förnybara naturresurser såsom sol, vind, vatten och skog

- återanvända, återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att skapa ett cirkulärt och hållbart samhälle

- farliga ämnen ska förebyggas och minskas för att skydda människors hälsa och miljö

- miljölagar och andra krav utgör grunden för miljöarbetet.

Miljöpolicyn uppfylls genom:

- kommunens miljöledningssystem som bidrar till att ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet.

- integrering av miljöledningssystemet i kommunens planering och styrning

- utveckling av övergripande miljömål med utgångspunkt från nationella miljömålen och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

- årliga miljörevisioner i kommunens verksamheter

- information, utbildning och dialog om miljö och klimatfrågor till medborgare, anställda och politiker

- samverkan med olika samhällsaktörer och medborgare för att skapa engagemang för en hållbar samhällsutveckling

- att värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara investeringar

- miljöpolicyn följs upp i samband med årlig ledningens genomgång av miljöledningssystemet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00