Grävarbete i Sanders dalar inför flytt av fridlyst blomma

Just nu pågår grävarbete i Sanders dalar, inför flytten av den fridlysta blomman grenigt kungsljus som växer i Sörvik. Grävarbetet innebär att grävmaskiner och lastbilar passerar på gång- och cykelvägen intill Kurverödsleden på sträckan mellan Kurverödsrondellen och ner till Sanders dalar.

grenigt kungsljus med gröna, kraftiga och "ludna" blad, växer på grusyta

Bladrosett av den fridlysta växten grenigt kungsljus, som ska flyttas till Sanders dalar.

Gång- och cykelvägen är inte avstängd, men allmänheten informeras via skyltar om att området är ett arbetsområde. Grävarbetet har startat och kommer att pågå till början av maj.

Sammanlagt är det en yta som motsvarar cirka en hektar i Sanders dalar som ska förberedas inför flytten av den fridlysta blomman grenigt kungsljus. Det övre jordlagret skalas av med hjälp av grävmaskin. Detta jordlager består av för fet jord för att den fridlysta blomman ska trivas.

Därefter är det dags att gräva upp och flytta de fridlysta blommorna som växer i Sörvik, tillsammans med det övre lagret av mager jord och grus, som de trivs i. Jordlagret och blommorna ska fraktas till Sanders dalar och placeras på den förberedda och avskalade ytan.

- Flytten av grenigt kungsljus är ett unikt projekt och med tanke på att det är en fridlyst växt är vi extra måna om att detta ska lyckas, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Grävmomenten innebär att det blir en del transporter av både grävmaskiner och lastbilar till och från Sanders dalar, bland annat längsmed gång- och cykelvägen.

Grenigt kungsljus är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen. Länsstyrelsen har gett kommunen dispens från artskyddsförordningen för att gräva upp och flytta växten eftersom vi visat att vi uppfyller kraven att skydda och bevara beståndet. Marken på Sörvik 1:36 där den fridlysta blomman just nu växer är planlagd som industrimark och beståndet skulle kunna skadas av planerade exploateringar.

Läs tidigare nyhet Lyckad provflytt av den fridlysta blomman grenigt kungsljus