Tyck till om bygge av översvämningsskydd längs Bäveån

28 april till 21 maj 2021 pågår samråd inför ansökan om tillstånd att bygga översvämningsskydd och utföra stabilitetsåtgärder längs Bäveån i Uddevalla centrum. Vi vill informera om planerade åtgärder och samla in synpunkter inför tillståndsansökan och beskrivning av miljökonsekvenser.

Kajer Bäveån

För att skydda befintlig stad från återkommande översvämningarna har Uddevalla kommun i flera år arbetat för att kunna bygga ett översvämningsskydd längs Bäveån och stabilisera området. Projektet som nu är inne i projekteringsfasen står inför att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. Därför bjuder vi in myndigheter, intresseorganisationer, närliggande verksamheter, enskilt berörda och allmänheten till samråd. Du har alltså möjlighet att tycka till!

Åtgärderna som planeras inom ett avgränsat område innebär bland annat att:

  • Anlägga översvämningsskydd i form av tätskärm
  • Utföra stabilitetsåtgärder i form av grundförstärkning med pålar, avschaktning av slänter och utläggning av tryckbankar i Bäveån.

Ansökan kommer också att omfatta bryggor, renovering av befintliga kajer och anläggande av nya kajer längs Bäveåns norra och södra sida.

Grundvattenbortledning kan bli aktuellt under anläggningsskedet. Översvämningsskyddet innebär markavvattning, därför söks också tillstånd för det.

Samrådsunderlag

Information om projektet är presenterat i ett samrådsunderlag. Utskrivna exemplar finns att hämta på Kontaktcenter i Rådhuset vid Kungstorget i Uddevalla.

Läs mer om projektet Kajpromenad med översvämningsskydd

För mer information eller frågor kontakta gärna:
Christine Gunnarsson, projektledare
Telefon 0522-69 64 91

eller

Jonas Sand, projektledare
Telefon 0522-69 63 84

Synpunkter och yttrande

Eventuella synpunkter och yttranden ska lämnas skriftligen senast den 21 maj 2021 till: charlotte.vonbahr@sweco.se eller per post till:
Sweco
att. Charlotte von Bahr
Box 5397
402 28 Göteborg.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00