Den politiska majoriteten presenterade budget och flerårsplan

På tisdagen presenterade den politiska majoriteten förslag till budget för 2022 och flerårsplan för 2022-2024. Budgeten omfattar satsningar på mer än 100 miljoner. Skatten kommer att vara oförändrad.

Ingemar Samuelsson och Monica Bang Lindberg står utanför Stadshusets entré

Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande, och Monica Bang Lindberg, kommunstyrelsens vice ordförande, presenterade den politiska majoritetens budgetförslag.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och kommunstyrelsens vice ordförande Monica Bang Lindberg presenterade budgetförslaget, som är ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, liberalerna, centerpartiet och moderaterna.

- Vi är nöjda över den här gemensamma budgeten med tydliga satsningar. Vi gör en rejäl satsning för att kunna möta konsekvenserna av pandemin, vilket är absolut nödvändigt för att klara vår framtida utveckling. Vi gör en ordentlig satsning på vår personal, i form av ökat antal heltider och hälsofrämjande insatser. Vi satsar på förebyggande verksamhet, och vi satsar också ytterligare på trygghet, och på utveckling av Dalaberg, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Utgångspunkten för majoritetens budget har varit Uddevalla kommuns vision, med fokus på att skapa livskvalité för invånarna och det goda livet. Att känna trygghet, tilltro till framtiden vad gäller försörjning, boende och fritid. Att barn och unga får en bra utbildning, och att äldre får den omsorg de behöver. Uddevalla strävar efter en klimatomställning som bidrar till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Uddevalla har också exceptionella förutsättningar med stora möjligheter till nya bostadsområden i centrala staden med direkt koppling till vatten, där mötesplatser kan skapas som ger förutsättningar till en levande stadskärna. I de nya boendemiljöerna vill majoriteten se café och restaurangliv som ett naturligt inslag. Det skall finnas bra fritidsaktiviteter oavsett om intresset är frilufts- idrott- eller kulturupplevelser.

Budgetsatsning pandemieffekter 2022, sammanlagt 34 mkr

Utbildningsskulden +20 mkr, arbetsmarknadsinsatser +5 mkr, sommarjobb/feriepraktik +1 mkr, återstart föreningslivet +3 mkr, och näringslivsaktiviteter +5 mkr.

Budgetsatsning personal, sammanlagt 12,2 mkr

Heltider socialnämnden +7 mkr (2022-2024), heltider samhällsbyggnadsnämnden +1 mkr (2022), friskvårdsbidrag +1,6 mkr (2022-2024), rehabtjänst +0,6 mkr (2022-2024) och hälsoskulden +2 mkr (2022).

Budgetsatsning förebyggande, sammanlagt 5 mkr

Förebyggande insatser, totalt +5 mkr under 2022-2024, som omfattar tvärsektoriellt sociala insatser, våld mot kvinnor, drogförebyggande.

Budgetsatsning upprustning/trygghet Dalaberg, sammanlagt 2 mkr

Satsning Dalaberg: ordningsvakter 1 mkr (2022-2024), fritidsgården 0,5 mkr (2022-2023), upprustning 0,5 mkr (2022-2023).

Nämndernas ekonomiska ramar, ytterligare satsningar utöver tidigare redovisning

  • Kommunstyrelsen + 8,6 mkr. Satsningar: digitalisering, dokumenthantering, två inköpstjänster, försörjningsstöd.
  • Barn och utbildningsnämnden + 25 mkr. Satsningar: vuxenutbildningen, gymnasieskolan, Nike, Vi.
  • Socialnämnden +5 mkr. Satsningar på kontinuitet.
  • Samhällsbyggnadsnämnden + 10 mkr. Satsningar: gata- parkunderhåll, stadsutveckling.
  • Kultur och fritidsnämnden +2 mkr. Satsningar: förstärka föreningslivet.

Övrigt

Kapitalkostnadsreserven badhuset/Rimnersområdet +5 mkr
Nettokostnadsandelen 98,9 procent för 2022.
Effektiviseringsbehov 2023 på 0,3 procent för att klara det finansiella målet.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om kommunens budget och flerårsplan, vilket sker på kommunfullmäktiges sammanträde onsdag 10 juni.

Den politiska majoritetens budgetpresentation (pdf för utskrift) Pdf, 1.2 MB.

För mer information, kontakta gärna
Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Telefon 0522-69 61 01

Monica Bang Lindberg (L)
Kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon 0522-69 61 02