Nya verktyg för att undersöka trygghet och trivsel i förskolan

I de kommunala förskolorna och pedagogisk omsorg undersöker personalen varje år barns trygghet och trivsel. Som stöd har personalen olika verktyg för att mäta och undersöka hur barnen upplever tryggheten på sin förskola. Det senaste tillskottet av verktyg är boksamtal, som utgår från två av författaren Stina Wirséns böcker.

Bild från digitalt möte.Författaren Stina Wirsén berättar om sitt författarskap.

Barnboksförfattaren Stina Wirsén har medverkat vid en digital inspirationsträff för personal i förskola. Wirséns böcker används som ett av förskolans verktyg i trygghetsarbetet/ arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolinspektionen gjorde 2018 en översyn av förskolornas trygghetsarbete som visade att barnen var trygga, men att de insatser som gjordes för barnens trygghet inte var dokumenterade. Under de senaste åren har trygghetsarbetet i förskolan utvecklats i flera steg, och består nu av en bred uppsättning obligatoriska undersökande verktyg. Ett exempel är trygghetsvandringar i förskolans lokaler, där barnen får markera hur de upplever olika delar av förskolan med hjälp av emojis. Andra verktyg som personalen använder är intervjuer, sociogram samt observationer.

- Det är svårt att mäta små barns trygghet, och verktygen för vårt trygghetsarbete är något trubbiga. För att kompensera det använder vi olika metoder som kompletterar varann, för att undersöka hur barn upplever sin förskola., säger förskolans verksamhetschef Lena-Maria Vinberg.

Ett av de senast införda verktygen är boksamtal, där alla förskolor utgår från två av författaren Stina Wirséns bilderböcker. I veckan hölls en digital inspirationsträff för förskolans personal där författaren var inbjuden för att berätta om böckerna och sitt författarskap.

- Jag har alltid varit intresserad av barns rättigheter och mänskliga rättigheter i stort, säger Stina Wirsén. Jag vill att alla barn ska kunna vara stolta över vem de är och då måste hela samhället skildras i litteratur och annan kultur.

De två bilderböcker som är utvalda för trygghetsarbetet, Vem är stor och Vem finns, lockar till tankar och diskussioner som berör de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Boksamtal i förskolan har många syften: barnens ordförråd utökas, och barngruppen kan tillsammans få en ökad förståelse av böckerna. I sammanhanget trygghet och trivsel är boksamtal framför allt en möjlighet att få ta del av barnens frågor och tankar kring innehållet, kopplat till sin egen verklighet.

- Vi tycker att boksamtal är ett bra sätt att få barnen att vara aktiva deltagare i samtal om normer och värden, säger Siren Linde, skolutvecklare i förskolan.

Om diskriminering och kränkande behandling

Skollagen och diskrimineringslagen talar om att varje verksamhet inom skolväsendet måste arbeta målinriktat mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att varje förskola, skola och annan skolverksamhet ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Alla enheter ska också upprätta en årlig plan för arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.

För mer information, kontakta gärna:

Siren Linde
Utvecklare förskola