Cirkulär kommun.

Inom Agenda 2030 växer tankarna om en ­cirkulär ekonomi fram allt starkare. Det är kan ibland vara ett svårt begrepp att förstå och förhålla sig till. Vi vet dock att det kommer att få omfattande konse­kvenser för näringslivet och för kommunerna. För att vi på Avdelningen för Hållbar Tillväxt ska bättre förstå hur vi kan bidra till omställningen i ­allmänhet och stötta företagen i synnerhet, har vi tagit hjälp av Högskolan för Design Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet i ­kursen: Designpraktik i ­samhällsenlig ­kontext.

Sammanfattningsvis kan vi se ett antal steg på resan där det första är att vi på avdelningen måste skapa oss en gemensam bild om vad cirkulär ekonomi är men även bjuda in näringslivet på en lär-resa, vilket är denna artikels syfte. Därefter behöver vi hitta samverkansformer för hur vi kan stötta företagen i sina processer.

Idag står världen inför många utmaningar, då vi lever över våra tillgångar. I takt med klimat­förändringarna så uppmärksammas människans påverkan som vi alla som ­samhälle behöver ta ansvar för. Det är viktigt att vi fokuserar på en hållbar utveckling som möter våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till en trygg framtid.

Design är traditionellt kopplat till produkter eller ­grafisk formgivning. I modern tid kan design även vara en upplevelse­inriktad och tjänsteorienterad process som ­stödjer en kreativ utveckling med kritiskt perspektiv. Design kan bidra till samhällsenliga ­förändringar och öppna upp samarbeten med den offentliga sektorn för att införa nya ­metoder och perspektiv för hållbara och cirkulära lösningar. De offentliga ­organisationerna ansvarar samtidigt för att involvera tjänstemän att samarbeta och leda de hållbara lösningarna som ­tjänar allmänhetens ­intressen.

Tre dimensioner av hållbarhet

För att skapa en gemensam förståelse och applicera en hållbar utveckling och cirkularitet i vårat arbete, behöver vi dela upp och tolka de tre dimensionerna som hållbar utveckling bygger på; ekonomi, socialt och miljö, då faktum är att dimensionerna är ­komplext sammanhängande med varandra. Baserat på observationer, lägger vi fokuset främst på den sociala dimensionen, eftersom visionen bygger på att nå ett hållbart fungerande samhälle, där den offentliga sektorn och dem som arbetar inom den har ett stort inflytande.

Genom att hålla en workshop som fokuserar på ­värderingar och visioner för Avdelningen Hållbar tillväxt, observerades den interna arbetskulturen, vilket synliggjorde gruppdynamiker vid avdelningen.

Sociala ­relationer är ingångsportar för att skapa förståelse och en gemensam grund mot hållbarhet och cirkularitet. Alla tre dimensioner måste uppmärksammas för att kunna uppnå en cirkulär ­hållbarhet och vårt fokusområde startar med den sociala ­dimensionen.

Återvinnings-modellen. Cirkularitet är ett ­koncept som mest är ­kopplat till den ekonomiska ­dimensionen, vi vill också hävda att den ­sociala dimensionen bör vara ­cirkulär. Som ­inspiration till ­projektet översatte vi den ­traditionella återvinnings-­modellen; ­reducera - återanvänd - ­återanvänd till utbilda - ­kommunicera - dela, för att ­illustrera vikten i nyckel­orden gemenskap och hållbar samverkan.

Återvinnings-modellen. Cirkularitet är ett ­koncept som mest är ­kopplat till den ekonomiska ­dimensionen, vi vill också hävda att den ­sociala dimensionen bör vara ­cirkulär. Som ­inspiration till ­projektet översatte vi den ­traditionella återvinnings-­modellen; ­reducera - återanvänd - ­återanvänd till utbilda - ­kommunicera - dela, för att ­illustrera vikten i nyckel­orden gemenskap och hållbar samverkan.

"­Sustainability ­becomes a ­responsibility of man in ­society"​

("The 4 Most Important Dimensions of Sustainability"​, n.d.)

Sociala dimensionen fokuserar på sociala strukturer och värden som är djupt inbäddade i våra handlingar och beteenden, såväl i kultur och i normer. Det sociala berör rättvisa, mänskliga rättigheter och livsstilar.

Miljö dimensionen ligger som grund till att förmedla hur vi ska tillhandahålla naturresurserna. Denna aspekt fokuserar på att värdesätta jordens ekologiska system, fördelning av tillgångar, men också hur vi kan begränsa människans påverkan på miljön.

Ekonomiska dimensionen fokuserar på fördelning av resurser som till­godoser våra grundläggande behov. Målet är att den ­ekonomiska utvecklingen sker rättvist, samt att ny teknik inte ­påverkar vår ­ekologiska och sociala miljö negativt. Dimensionen berör utveckling, investeringar och ­finansiella system.

Kompassen. För att uppnå cirkularitet och ett hållbart tänk inom avdelningen, föreslår vi därför ett ramverk för ett verktyg, kallad ­kompassen, där vi inkluderar en samling av ­möjliga hållbara handlingar att implementera i en organisations struktur. I ­designprocessen har vi uppmärksammat att dimensionerna behöver verka på ytterligare tre nivåer av engagemang: individuell, avdelning och organisation. Dessa nivåer behövs ta hänsyn till för kunna arbeta mot en cirkulär ekonomi.

Kompassen. För att uppnå cirkularitet och ett hållbart tänk inom avdelningen, föreslår vi därför ett ramverk för ett verktyg, kallad ­kompassen, där vi inkluderar en samling av ­möjliga hållbara handlingar att implementera i en organisations struktur. I ­designprocessen har vi uppmärksammat att dimensionerna behöver verka på ytterligare tre nivåer av engagemang: individuell, avdelning och organisation. Dessa nivåer behövs ta hänsyn till för kunna arbeta mot en cirkulär ekonomi.

Exempel på handlingar i kompassens olika inivåer och dimensioner:

Kompassens olika inivåer och dimensioner.

Kompassens ramverk kan appliceras i flera organisations-kontexter, offentlig samt privat, för att öppna upp engagemang, skapa och ­förstärka övergångar till ett cirkulärt system. Vårt mål är att Uddevalla kommun kan applicera verktyget i deras arbete som ett första steg i en lång ­process mot cirkularitet. Förhoppningsvis kan verktyget vägleda och tillämpa hållbarhet och cirkularitet från organisationens kärna, tillåta nya initiativ, främja lokalt samarbete, stötta ledningen för att implementera cirkulär användning och stärka utförandet.

Projektgrupp - studenter vid HDK-Valand:

  • Agnieszka Madej, agn.mdj@gmail.com
  • Louise Ekengren, louise.ekengren@hotmail.com
  • Herman Ocklund, hermanocklund1993@gmail.com

Referenser:

  • University of Alberta. BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE, n.d.
  • The 4 Most Important Dimensions of Sustainability. Life Persona., n.d.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00