Historiska föroreningar i hamnområdet på Bassholmen

Uddevalla kommun har sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att undersöka marken på platser där det kan finnas risk för föroreningar från nedlagda verksamheter. Ett av dessa områden är Bassholmen, där det i hamnområdet tidigare funnits varv, smedja, slip, gjuteri och mekanisk verkstad. Nytagna markprover visar att det finns bly i höga halter i det avgränsade område där dessa verksamheter har bedrivits, vilket är anledningen till att delar av detta område nu spärras av.

Bassholmen med röda byggnader och en vit fyr, samt en träbrygga där det går folk

Delar av hamnområdet på Bassholmen spärras av, men bryggor och gångstråk kommer fortfarande att vara öppna så att du kan ta dig in på ön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde under våren 2020 en inventering av nedlagda verksamheter som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Under hösten 2020 sökte förvaltningen statliga medel för att kunna undersöka sex av dessa områden där det inte finns någon ansvarig kvar som kan bekosta undersökningarna. I december beviljades medel från Naturvårdsverket för en översiktlig markstudie på Bassholmen.

Nu i juni har konsultföretaget Relement på uppdrag av Uddevalla kommun genomfört fältstudie, provtagning och analyser i ett avgränsat område på Bassholmen. Syftet är att utreda om marken har blivit förorenad av de verksamheter som fanns på platsen under 1800-talet till 1950-talet då lokalerna användes som smedja, slip, gjuteri, båtvarv och mekanisk verkstad.

De första analyserna visar att det finns förhöjda halter av metaller, framförallt bly, i den ytliga jorden i området där smedjan, mekaniska verkstaden, varvet och slipen har legat. Kommunen har därför nu som en första försiktighetsåtgärd spärrat av dessa områden medan ytterligare utredningar pågår. Halterna av bly är på vissa ställen så pass höga att det finns risk för akuta hälsoeffekter om ett litet barn får i sig jord eller sand som är förorenad. Små barn bör därför hållas under uppsikt. Detsamma gäller för hundar.

- Vi sätter upp avspärrningar som en försiktighetsåtgärd så att besökare på Bassholmen inte går in på dessa områden. Detta är ett första steg, vi ska efter midsommar fortsätta diskutera vilka ytterligare åtgärder som är möjliga att genomföra på kort och lång sikt, säger Maria Jacobsson, samhällsbyggnadschef.

Föroreningarna i marken är koncentrerade till en liten del av Bassholmen, vid hamnområdet.

Försiktighetsåtgärderna innebär att när du kommer till Bassholmen kommer du att kunna passera på gångstigen från hamnområdet in på ön precis som vanligt. Du kan promenera på ön, bada och njuta av den vackra naturen på Bassholmen, men du kommer inte att kunna gå in i smedjan eller in på de markområden som är avspärrade.

Mer information om naturreservatet Bassholmen