Broar och busshållplatser byggs om på Västanvindsvägen

I mitten av vecka 31, kring den 4-5 augusti, inleds ett omfattande vägarbete på Västanvindsvägen. Broarna över två gång- och cykelvägstunnlar ska renoveras och två busshållplatser ska byggas om. Arbetet innebär att den östra delen av Västanvindsvägen stängs av helt för all trafik utom bussar, och de båda gång- och cykelvägstunnlarna stängs fram till november.

Västanvindsvägen en gråmulen vinter/vårdag, man ser en busshållplats längre in på vägen

Den östra delen av Västanvindsvägen kommer att vara avstängd för all genomfartstrafik. Bara bussar kan passera.

De två broarna över gång- och cykelvägstunnlarna ska renoveras för att hålla i många år till. Den ena bron ligger mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan, och den andra bron ligger längst i öster på Västanvindsvägen.

Arbetet med broarna innebär att befintlig asfalt, grus och tätskikt kommer att tas bort, eventuella sprickor i betongen åtgärdas, och nytt grus, tätskikt och asfalt ska läggas. Broarna får nya broräcken och inne i gång- och cykelvägstunnlarna ska betongen ses över och ny belysning installeras. Vid bron mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan ska även en ny stödmur komma på plats på den norra sidan.

På den östra delen av Västanvindsvägen ska också busshållplats Unneröd byggas om i båda riktningar. Hållplatserna ska förlängas och flyttas längre in från vägbanan, de ska också tillgänglighetsanpassas. För att kunna flytta hållplatserna inåt, från vägbanan, behöver visst sprängningsarbete utföras. Detta planeras också starta i augusti och pågå under ett par veckors tid.

- Vi bygger om busshållplatserna för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten, och broarna över gång- och cykelvägstunnlarna är byggda på 1960-talet och är i stort behov av renovering. Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området under den tid det pågår, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Arbetet på Västanvindsvägen innebär

  • Stopp för genomfart i östra delen av Västanvindsvägen, all biltrafik stängs av. Enbart bussar kan passera i denna del. Spårviddshinder kommer att placeras ut, vilket innebär att biltrafik inte kan passera. Trafik in till Skogslyckan/Unneröd kommer istället att hänvisas till Lelångevägen alternativt riksväg 44 för infart via Kurverödsleden.
  • Busshållplats Unneröd stängs av. Resenärer hänvisas till närliggande busshållplatser.
  • Busshållplats Bäve flyttas tillfälligt ett 30-tal meter västerut.
  • Gång- och cykelvägstunneln mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan stängs av. Detsamma gäller gång- och cykelvägstunneln längst i öster på Västanvindsvägen, som också stängs av. Gående och cyklister hänvisas till närliggande övergångsställen.
  • Biltrafik hänvisas till ett körfält vid renoveringen av bron som ligger mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan.
  • Vägarbetet på Västanvindsvägen inleds kring 4-5 augusti och pågår till november.
Gång- och cykelvägstunnel som går under Västanvindsvägen vid Unnerödsskolan, en person klädd i orange arbetskläder går mot tunneln

Gång- och cykelvägstunneln vid Unnerödsskolan kommer att stängas av under den tid renovering pågår. Gående och cyklister hänvisas till närliggande övergångsställen.