23 uppdrag för ökad integration

Nu i höst startar kommunens konkreta arbete med handlingsplanen till Plan Integration 2030. Handlingsplanen innehåller 23 uppdrag till kommunens nämnder, stiftelser och bolag och antogs av kommunfullmäktige i juni. Uppdragen omfattar områdena boende och trygghet, arbete och studier samt demokrati.

Glada barn som skrattar och tittar in i kameran

I höst startar arbetet med uppdragen i Plan Integration 2030, som syftar till att förbättra integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Målet med Plan Integration 2030 är att förbättra integrationen genom att minska segregationen, och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

- Plan Integration 2030 är en strategi som antogs av kommunfullmäktige i december förra året. Den tillhörande handlingsplanen med de 23 uppdragen som antogs nu i juni berättar om hur vi ska göra för att följa denna. Uppdragen gäller för resten av mandatperioden 2021-2022. Nu ska arbetet sättas igång och första uppföljningen sker vid årsskiftet, säger Annette Jonasson, utvecklare arbetsmarknadsavdelningen.

De 23 uppdragen i handlingsplanen till Plan Integration 2030

 1. Utökad medborgarundersökning trygghet (Område: Boende och trygghet) Ansvarig: kommunstyrelsen
 2. Utvärdera verksamheten NIKE (Område: Arbete och studier) Ansvarig: kommunstyrelsen
 3. Utreda behovet av en samordnande funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, barnkonventionen, samt frågorna hedersrelaterat våld och förtryck. (Område: Demokrati) Ansvarig: kommunstyrelsen
 4. Starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen (Område: Arbete och studier) Ansvarig: barn och utbildningsnämnden
 5. Utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur (Område: Arbete och studier) Ansvarig: barn och utbildningsnämnden
 6. Verksamhetsövergripande insatser gällande språkinsatser med svenska som huvudspår (Område: Arbete och studier) Ansvarig: barn och utbildningsnämnden
 7. Utveckla en förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för socialt utanförskap. (Område: Arbete och studier) Ansvarig: socialnämnden
 8. Jämlikt föräldrastöd (Område: Arbete och studier) Ansvarig: socialnämnden
 9. Säkerställa kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck (Område: Demokrati) Ansvarig: socialnämnden
 10. Trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga miljöer ska präglas av ett helhetsperspektiv. (Område: Demokrati) Ansvarig: samhällsbyggnadsnämnden
 11. Samverka över förvaltningsgränser, med kommunala bolag samt andra intressenter för att öka hänsynstagandet till integrationsfrågan i detaljplanarbetet (Område: Boende och trygghet) Ansvarig: samhällsbyggnadsnämnden
 12. Samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot praktikanter. (Område: Arbete och studier) Ansvarig: samhällsbyggnadsnämnden
 13. Arbeta för att bryta segregation inom utsatta verksamhetsområden. (Område: Arbete och studier) Ansvarig: samhällsbyggnadsnämnden
 14. Stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen. (Område: Demokrati) Ansvarig: samhällsbyggnadsnämnden
 15. Utforma checklista för remisshantering utifrån bland annat Plan integration (Område: Boende och trygghet) Ansvarig: kultur och fritidsnämnden
 16. Gåvobok till nyfödd (Område: Arbete och studier) Ansvarig: kultur och fritidsnämnden
 17. Erbjud Lovaktiviteter (Område: Demokrati) Ansvarig: kultur och fritidsnämnden
 18. Genomför medborgardialog med unga angående utformningen av Hus för kultur. (Område: Demokrati) Ansvarig: kultur och fritidsnämnden
 19. Utvärdera Rampens digitala Mötesplatsfunktion (Område: Demokrati) Ansvarig: kultur och fritidsnämnden
 20. Erbjuda ett tryggt och bra boende. (Område: Boende och trygghet) Ansvarig: Bostadsstiftelsen Uddevallahem
 21. Erbjuda våra hyresgäster ett bra boende med trygghet, trivsel och samverkan. (Område: Boende och trygghet) Ansvarig: HSB:s stiftelse Jakobsberg.
 22. Information. Att informera om verksamhet förenklar integration. (Område: Boende och trygghet) Ansvarig: Uddevalla Energi
 23. Uppdrag Integration för ökad inkludering och delaktighet på arbetsplatsen. (Område: Arbete och studier) Ansvarig: Uddevalla Hamnterminal.

Läs mer i kommunfullmäktiges kallelse 2021-06-10, ärende nummer 20 i föredragningslistan: Politiska uppdrag integration 2021-2022, bilaga till Plan integration 2030. Se kommunfullmäktiges kallelse och protokoll

Se informationsfilm om Plan Integration 2030 på uddevalla.se/integration