Kräftpest i Bäveåns vattensystem

Länsstyrelsen har beslutat om kräftpestförklaring av Bäveåns vattensystem i Uddevalla och Vänersborgs kommun. Beslutet omfattar Sågån, Källesjö, Risån, Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Lårvikesjön och nedre Bäveån. Kräftpestförklaringen innebär förbud mot att fånga kräftor i dessa områden och särskilda regler kring hur fiskeredskap får användas.

En hand som håller i en flodkräfta.

Kräftpest har hittats i Bäveåns avrinningsområde. Bilden visar flodkräfta, som dör om den blir smittad av kräftpest. Foto: Lars Molander

Bakgrunden till beslutet är att Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) analyserat och konstaterat kräftpest hos kräftor som hittats döda nedströms i Sågån inom Bäveåns avrinningsområde. Utbrottet av kräftpest bedöms vara ett hot för vidare spridning.

Länsstyrelsen har därför beslutat att följande vatten i Bäveåns vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade: Sågån från Sågebron, Källesjö, Risån, Ryrsjön från vattendelaren uppströms Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Blåvikssjön och Bäveån från bron mellan Stötegården och Lane Ryrs kyrka 2 kilometer uppströms sammanflödet med Risån ner till mynningen i Byfjorden.

Inom det kräftpestsmittade området är det förbjudet att

  • fånga kräftor
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats
  • fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion

Länsstyrelsens beslut gäller i två år, från den 2 september 2021 till och med den 2 september 2023.

Länsstyrelsen kommer att ta fram informationsskyltar som ska sättas upp inom det kräftpestförklarade området.

Mer information på länsstyrelsens hemsida