Nystartat team med fokus på barn, familj och skola

Nu ska ett nystartat team utveckla nya arbetssätt för att i ett tidigt skede nå barn och unga i riskzonen för socialt utanförskap. Målet är att öka förutsättningarna för barn att lyckas i skolan och att skapa trygga uppväxtvillkor. Antalet barn och ungdomar som faller inom ramen för socialtjänstens samt barn- och utbildningsförvaltningens särskilda insatser har ökat de senaste åren. 

Teamet Magneten och deras projektledare.

Teamet Magneten från vänster: Robert Jernberg, Maria Rexmo, Sandra Orrvad och projektledare Henrik Malmström

Det nystartade teamet heter TSI-teamet Magneten. TSI står för Tidiga Samordnade Insatser, vilket är själva kärnan i teamets uppdrag. Teamets medlemmar har sin anställning i både socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen för att tydliggöra det gemensamma ansvaret i utvecklingsarbetet. Teamet är ett treårigt projekt.

Sedan första september arbetar teamets medlemmar utifrån respektive fokusområde: Maria Rexmo - familj, Robert Jernberg - elev samt Sandra Orrvad - skola. Under oktober startar projektet på två pilotskolor, Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan. Här kommer teamet arbeta med att tillsammans med skolorna utveckla nya arbetssätt kring hur socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans kan möta barn och unga i behov av stöd i ett tidigt skede, med förebyggande och anpassade insatser. Planen är sedan att fler skolor ska inkluderas i projektet och att arbetet efter projekttiden ska bli en del av den ordinarie verksamheten.

- Vårt uppdrag handlar om att i samarbete med skolpersonalen hitta vägar att hjälpa barnet till ett bättre mående och till att lyckas bättre i skolan. Det handlar också om att stärka positiva relationer kring familjer och underlätta deras samarbete med skola och socialtjänst, säger medlemmarna i det nystartade teamet.

Henrik Malmström leder projektet i nära samarbete med flera chefer inom grundskola och socialtjänst. Det nära samarbetet är en viktig förutsättning för att kunna fokusera på det gemensamma uppdraget.

- Många bra insatser görs redan för barns och familjers välmående, men vi måste öka graden av systematiserat samarbete i förvaltningarna, säger Henrik Malmström.

Bakgrunden till projektet är att behovet av tydligare förvaltningsövergripande samverkan har identifierats inom både skola och socialtjänst. Det treåriga projektet finansieras med sociala investeringsmedel.

För mer information kontakta gärna

Henrik Malmström
Projektledare
Telefon 0522-69 72 83