Uddevalla kommuns samverkan om ett medborgarhus

Kommunen har tagit fram en förstudie gällande ett medborgarhus som ska bli en mötesplats med kulturskola, scen, bibliotek, öppen kommunal service och arbetsplatser. Låt oss förtydliga kommunens upphandlingar och samverkan med Arwidsro samt sex andra konsulter som varit inblandade i förstudien.

Idéskiss medborgarhus i centrum. Framtagen av Wingårdhs arkitektkontor.

Uddevalla växer starkt och det medför stora investeringsbehov av samhällsfastigheter. Kommunen har inte kapacitet att möta alla behov själva utan behöver hjälp. Genom samverkan med extern part som har rätt kompetens, lång erfarenhet samt god leveransförmåga får vi resurser att jobba i en snabb och trygg process.

För kommunen är inte det viktigaste vem som äger och förvaltar fastigheterna. Det viktiga är att det är kostnadseffektivt och att byggnaderna kommer på plats i tid för att säkerställa Uddevallas behov. Uddevalla kommun har samverkansavtal med flera företag bland annat gällande skolor och boenden.

Samarbetet har upphandlats

Konkurrensverket skickade ett antal frågor till Uddevalla kommun 11 november. Granskningen handlar om vilka kommunen ingått avtal med, när och till vilket värde. Uddevalla kommun har svarat att sju konsulter har varit inblandade i förstudien. Samtliga avtal är daterade, skriftliga och upphandlade genom direktupphandlingar, befintliga ramavtal och annonserade upphandlingar. Ingen leverantör har begärt överprövning.

Upphandlingarna gäller projektledning, behovsanalys, omvärldsanalys, miljöundersökning, geoteknisk undersökning, idéskiss, värdering med mera. Det totala värdet av förstudien är hittills uppe i cirka 3 miljoner kronor varav Arwidsros ersättning för projektledning är avtalad till ett belopp om 600 000 kronor. Total budget för förstudien är 6,1 miljoner kronor.

När värderingen av fastigheten är klar i mitten av december kommer förstudien och idéskisserna slutrapporteras och bli offentliga.

Transparens i samverkansprocessen

Ett samverkansavtal innehåller ett antal transparenta avrop eller beslutsfaser som går upp till beslut i kommunstyrelsen. Där kommunstyrelsen beslutar om samverkan ska fortsätta till nästa steg i samverkansmodellen eller inte. Det vill säga från faserna initial analys, förstudie, program, planering, genomförande till färdigställande. Samverkan kan avbrytas längs vägen men det blir en kostnad för kommunen att avbryta sent i processen eftersom kommunen då måste ersätta samverkansparten för deras då redan utlagda kostnader.

Inför eventuell samverkan så för kommunen dialog med ett antal lämpliga parter. Beslutet att ingå samverkansavtal fattas sedan av kommunfullmäktige. Gällande samverkansavtal med Arwidsro, kring ett medborgarhus, tog kommunfullmäktige ett beslut om samverkan 10 november 2021.

Personen som tidigare överklagat beslutet om samverkansavtal till Förvaltningsrätten med anledning av att personen misstänker jäv har dragit tillbaka sin anmälan.

Uddevalla kommun bistår Konkurrensverket och Förvaltningsrätten med de handlingar som efterfrågas. Förvaltningsrätten har lagt ned ärendet.

Läs mer om kommunens planer om ett medborgarhus