Utvärdering av Uddevalla kommuns pandemiarbete

Nu har vi fått resultatet av den oberoende utvärderingen av Uddevalla kommuns pandemiarbete. Rapporten ger en samlad bild av hur kommunens arbete har fungerat och ger förslag på hur vi kan stärka vår förmåga vid framtida kriser.

Vinterbild centrum

Hasselbacken Uddevalla centrum.

Fokusområdet för genomlysningen var hur kommunen har arbetat med och säkerställt:

  • Samlad förmåga (att utföra vårt uppdrag i kärnverksamheter)
  • Sårbarhet och riskanalys
  • Organisering och arbetssätt, ledning övergripande
  • Kriskommunikation
  • Samverkan externa aktörer (Region, privata utförare, vaccinatörer)
  • Samspel politisk ledning och tjänstemannaledning

Rapporten omfattar ett antal rekommendationer som behöver värderas, beslutas och införas. Ramboll som utförde uppdraget föreslår att en plan upprättas för hur deras rekommendationer ska införas i krishanteringen. De föreslår också att Uddevalla kommun tar vara på det engagemang och den vilja som såväl medarbetare som chefer har visat för krishantering.

Läs rapporten om kommunens pandemiarbete. Pdf, 488.1 kB.

Utvärderingen pågick mellan april och oktober 2021.