Västra Hamnen – ett drömläge för företag med behov av kaj

15 december beslutade kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaringen med Lantmännen gällande ett gemensamt intresse av att flytta sin verksamhet från Badöområdet till Västra hamnen.

Flygfoto Uddevallabron

Uddevallas hamninlopp. Foto: Peter Lundgren.

- Västra Hamnen är oerhört viktigt ur många olika perspektiv, inte minst logistiskt. Uddevalla ligger mitt emellan två storstäder och godsflödet mellan Oslo och Göteborg är omfattande, så även godsflödet österut. Västra Hamnen är därmed väldigt bra placerat, strategiskt sett, säger Patrik Petré strategisk stadsutvecklare.

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan där bland annat sträckning av tågreservat, dialog med hamnens befintliga och framtida kunder ingår. För att Lantmännen ska kunna planera en flytt av sin verksamhet från Badöområdet till Västra hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning kan byggas och hur logistikflödena kan gå. En avsiktsförklaring skrivs därför för att bolaget i god tid ska kunna projektera en ny anläggning och utföra de markundersökningar inklusive avtal som behövs.

- Ett nytt industriområde med det här viktiga läget kommer att skapa såväl nya förutsättningar för stadsutvecklingen som för nyetableringar på ett hållbart sätt, säger Patrik Petré.

- Ett flertal kunder har visat intresse att följa Lantmännens exempel med att etablera sig i Västra hamnen. Olika operativa lösningar kommer att utvärderas och beslutas med stor vikt vid den, för hamnen, så viktiga godsmixen i harmoni med kundens behov, säger Ulf Stenberg vd i Uddevalla Hamnterminal.

I Uddevalla pågår ett långsiktigt arbete med att avveckla hamnverksamhet i inre hamnen vid Badö/Bäve. I syfte att i stället vidareutveckla verksamheten på Sörvik och utveckla ett nytt industriområde på Fröland, Västra Hamnen. Anledningen är konstaterade markföroreningar, sättnings- och stabilitetsproblem utmed kajerna på Badöområdet samt Uddevallas vision om stadsutveckling kring Bäveån i centrala Uddevalla.

Läs mer om stadsutvecklingen och hamnområdet