Gång- och cykelväg ska byggas på Sörkällegatan

På måndag 10 januari inleds arbetet med att bygga en gång- och cykelväg längs Sörkällegatan i Uddevalla. Arbetet innebär att gatan stängs av för all genomfartstrafik till slutet av september, endast boende kan passera. Gatan kommer att hållas öppen för gående och cyklister.

Sörkällegatan i korsningen vid Parkgatan/Kappellevägen. Man ser ett gult hus på vänster sida med en grön häck framför och ett grått hus på höger sida med staket framför.

Sörkällegatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under tiden som en ny gång- och cykelväg ska byggas. Arbetet pågår till slutet av september.

En ny gång- och cykelväg ska byggas längs cirka 600 meter av Sörkällegatan, från korsningen vid Parkgatan/Kapellevägen fram till korsningen vid Asplundsgatan.

- Vi vill främja möjligheten att cykla i Uddevalla, och när denna nya gång- och cykelvägssträcka är klar binder vi ihop cykelstråken i centrum och på söder, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med gång- och cykelvägen längs Sörkällegatan genomförs i tre etapper, och den första etappen inleds nu på måndag. Den första etappen omfattar sträckan mellan Parkgatan/Kapellevägen och Hålgjutegatan.

Arbetet med gång- och cykelväg på Sörkällegatan innebär

  • Borttagning/rivning av befintlig gata och trottoarer
  • Schaktning för nya elledningar
  • Schaktning och byte av dagvattenbrunnar
  • Uppbyggnad av ny gata och nya, tillgänglighetsanpassade gångpassager och övergångsställen
  • Bygge av en ny cirka 3 meter bred gång- och cykelväg längsmed norra sidan av Sörkällegatan
  • Ny belysning längs gång- och cykelvägen
  • Arbetet beräknas vara klart i slutet av september

Arbetet på Sörkällegatan utförs av entreprenören Markbygg på uppdrag av Uddevalla kommun.