En miljon till fortsatta undersökningar vid Bassholmen

Uddevalla kommun får en miljon kronor i bidragspengar från Naturvårdsverket via länsstyrelsen för att göra fördjupade undersökningar av förorenad mark vid Bassholmen. Ett mindre område vid hamnområdet på Bassholmen är avspärrat sedan i somras då en första undersökning visat höga halter av framförallt bly i jorden.

En gul avspärrnings-skylt hänger på en lina framför en gräsyta och en röd gammal träbyggnad i bakgrunden. På träbyggnaden finns en båtmuseum-skylt. Till vänster syns master på båtar och en brygga.

En del av hamnområdet på Bassholmen är avspärrat, men du kan besöka övriga delar av ön och använda bryggorna precis som vanligt. Båtmuseet är inte avspärrat, men det är däremot smedjan och marken runtomkring museet.

I hamnområdet på Bassholmen har det under 1800-talet till 1950-talet funnits varv, smedja, slip, gjuteri och mekanisk verkstad.

Avspärrning kommer finnas kvar

Den första markundersökningen sommaren 2021 visade att det finns förhöjda halter av metaller, framförallt bly, i den ytliga jorden i området där smedjan, mekaniska verkstaden, varvet och slipen har legat. Blyhalterna är så pass höga att det finns risk för akuta hälsoeffekter om ett litet barn får i sig jord eller sand som är förorenad. Detta avgränsade område på Bassholmen är sedan i somras avspärrat i avvaktan på fördjupad undersökning och åtgärder, och kommer fortsatt att vara det. Bryggor och gångstig in till Bassholmen är öppna som vanligt, och båtmuseet vid hamnområdet är inte heller avspärrat.

Undersökningar i sommar

Uddevalla kommun har nu beviljats en miljon i bidragspengar för fördjupade undersökningar av föroreningarna i jord, grundvatten samt sediment vid Bassholmen. Undersökningarna kommer att ske i år, troligen med start i juni. Under våren sker planering och upphandling av konsult.

- Vi behöver göra fördjupade undersökningar för att veta vilka saneringsåtgärder som kan bli aktuella på Bassholmen. Det är jätteroligt att vi fått beviljat bidragspengar så att vi kan minska risken för människors hälsa och miljö, säger Anna Karlsson, miljöspecialist på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mer information om Bassholmen
Läs tidigare nyhet: Historiska föroreningar i hamnområdet på Bassholmen

Inledande undersökningar vid handelsträdgårdar

Uddevalla kommun får också 600 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelsen för inledande undersökningar av markföroreningar vid två tidigare handelsträdgårdar i Uddevalla. Det gäller de nedlagda handelsträdgårdarna i Stenevad i Ljungskile och Rosenlund i Äsperöd, som startade på 1930-talet. På båda platserna kan det finnas rester av bekämpningsmedel som DDT.

Bakgrund till undersökningarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde under våren 2020 en inventering av nedlagda verksamheter som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Under hösten 2020 samt under hösten 2021 sökte förvaltningen statliga medel för att kunna undersöka sex av dessa områden där det inte finns någon ansvarig kvar som kan bekosta undersökningarna. Naturvårdsverket har nu beviljat bidrag för tre objekt inför 2022: Bassholmen, Stenevad och Rosenlund.

Mer information på länsstyrelsens hemsida Sju förorenade områden ska undersökas