Förändringar vid kommunens grundskolor till hösten

Vid höstterminens start kommer omfattande förändringar på flera av kommunens grundskolor att vara genomförda. Insatserna har som mål att skapa bättre balans i upptagningsområdena och på så vis förbättra arbetsmiljön och studieresultaten samt minska segregationen för Uddevallas grundskoleelever.

Norgårdenskolans skolgård vintertid.

Norgårdenskolan är en av de skolor som kommer att ha en förändrad elevsammansättning vid höstterminens start och blir då en 7-9-skola.

Grundlig utredning för lokalbehov

Under flera års tid har det varit platsbrist på många grundskolor. I december 2019 gav barn och utbildningsnämnden ett uppdrag till förvaltningen att se över skolstrukturen i grundskolan. Barn och utbildningsförvaltningen genomförde då en grundlig utredning som visade att flera enheter har tagit emot fler elever än sitt kapacitetsmått, det vill säga måttet för hur många elever som får plats. Med hjälp av bland annat befolkningsprognoser och hur det fria skolvalet påverkar enheternas beläggningar, har utredningen resulterat i en rad åtgärder för att utforma en ny och hållbar struktur för grundskolornas framtida verksamheter.

Insatser för att minska trångboddhet på skolorna

För att åtgärda grundskolornas trångboddhet har barn och utbildningsnämnden beslutat att berörda skolors kapacitetsmått kommer att minskas. Detta gäller framför allt skolorna i norra området, men även eleverna vid Norgårdenskolan F-6 kommer att flytta över till Herrestadsskolan i syfte att minska trångboddheten.

Nya skolområden för minskad skolsegregation

Några grundskolor kommer att förändra vilka årskurser som skolorna ska bedriva utbildning inom. Det gäller Sandersdalsskolan, Unnerödsskolan och Västerskolan. Elevsammansättningen vid merparten av 7-9-skolorna kommer också att förändras, med målsättningen att öka likvärdigheten mellan skolorna och minska skolsegregationen. När det gäller Ramnerödsskolan är ombyggnationen försenad vilket innebär att den även nästa år kommer att vara två enheter; en med elever i F-2 och en med elever i 7-9. Först hösten 2023 kommer Ramnerödsskolan att bli en F-9-skola.

Grundskolans verksamhetschef Ola Sundberg, förvaltningschef Staffan Lindroos och barn och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos har höga förhoppningar om att insatserna kommer att göra stor skillnad för grundskolans elever och personal.

– Det kommer att bli en omställning för många av våra elever, vårdnadshavare, pedagoger och chefer i grundskolan, men vi har fullt förtroende för att de kommer att genomföra förändringarna på allra bästa sätt. Med en bättre balans mellan skolorna, både vad det gäller kapacitetsmått och demografisk sammansättning, kommer vi att på sikt se ökade kunskapsresultat, och detsamma för studiero och trygghet, säger Ola Sundberg, Staffan Lindroos och Roger Ekeroos.

Läs mer om insatserna vid grundskolorna i Uddevalla