Preliminärt årsbokslut 2021 för Uddevalla kommun

Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2021 är 115 mkr.

Stadshuset i vinterskrud med snö

Resultatet bättre än budget

Det preliminära resultatet för 2021 uppgår till 115 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 31 mkr. Trots coronapandemin och engångskostnader för inlösen av äldre pensionsförpliktelser klaras budgeten för året. Största orsaken är att skatteintäkter och generella bidrag blev 111 mkr bättre än budget.

En större post som påverkat resultatet är fortsatt inlösen av äldre pensionsförpliktelser (den s.k. pensionsskulden) på -98 mkr som möjliggörs tack vare det goda resultatet.

Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 36 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift.

Nämnderna 10 mkr bättre jämfört med budget

Socialnämnden redovisar ett överskott på 29 mkr. Flera engångsersättningar påverkar resultatet. To-talt har socialnämnden tilldelats 62 mkr i olika bidrag under året. De flesta riktade mot äldreomsorgen. Inom flera verksamheter finns det stora underskott där åtgärder och omstrukturering pågår för att få en ekonomi i balans. Det löpande arbetet har pågått under året samtidigt som pandemin har påverkat.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -17 mkr. Resultatet beror på att netto-kostnadsutvecklingen var hög och intäkterna lägre än budgeterat. Resultatet påverkas också av lägre statsbidrag, pandemirelaterade kostnader och omställningskostnader.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4 mkr. Det beror bland annat på lägre kostnader än budgeterat för sociala investeringar samt lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott på -5 mkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter som en effekt av stängda verksamheter på grund av Coronapandemin.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på -2 mkr. Inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är det stora avvikelser. Underskottet minskas framför allt till följd av överskott inom myndighetsutövningen och serviceverksamheten samt exploateringsintäkter till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand. Vinterväghållningen gör ett stort underskott till följd av vintervädret både i början och slutet av året.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 411 mkr för året. Bland mycket annat så togs de första spadtagen för Rimnersbadet och Uddevallas nya brandstation. Vidare pågick ombyggnation av Ramnerödsskolan och renovering av Kungsgatan. Övriga utgifter består bland annat av översvämningsskydd samt komponentutbyten i befintliga fastigheter.

Coronapandemin

Effekter av pandemin har påverkat samhället på många sätt för medborgare, brukare och medarbetare. Pandemin har också påverkat kommunens verksamhet ekonomiskt samtidigt som åtgärder från staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden, i andra fall centralt till kommunen.

Verksamheterna har anpassat sig och bedrivit verksamheten på annorlunda sätt och samtidigt anpassat kostnaderna till den rådande situationen. Det finns dock en risk att det inom delar av verksamheten kan uppstå effekter i form av ökade behov framåt i tiden, till exempel inom vård- respektive utbildningsområdet.