Översiktsplanen i Uddevalla är ute på granskning

Nu inleds slutfasen av det omfattande arbetet med Uddevallas nya digitala översiktsplan. Från och med idag 31 januari till och med 31 mars är översiktsplanen ute på granskning, vilket innebär att alla som vill kan lämna granskningskommentarer. Efter granskningen ska planen bearbetas redaktionellt, det är sedan kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut om antagade av översiktsplanen.

Illustration i vitt, grönt och svart där kungastatyn på Kungstorget och klocktornet syns

Nu kan du granska Uddevallas nya översiktsplan. Vad tycker andra Uddevallabor? Kolla vår instagram rosterfranuddevalla

Hur planerar vi för en hållbar utveckling och ett gott vardagsliv för alla Uddevallabor? Det är en bärande tanke i arbetet med den nya översiktsplanen, som ska ge vägledning för hur Uddevalla ska utvecklas fram mot 2050. Nu börjar arbetet med översiktsplanen att knytas ihop.

Mark, vatten och sociala aspekter ingår

Översiktsplanen omfattar mark- och vattenanvändning i hela kommunen, den ska visa inriktningen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser. Planen ska också främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

- Uddevallas översiktsplan visar de stora penseldragen och har siktet inställt på 2050. Översiktsplanen är vägledande för kommande detaljplaner men innehåller även ställningstaganden gällande barn och unga, friluftsliv eller digitalisering, för att nämna några exempel, säger Amanda Windeman, översiktsplanerare.

Dialogmöten och brett arbete bakom översiktsplanen

Kommunens samtliga förvaltningar, kommunala bolag, politiska partier, samt näringslivet, föreningslivet och allmänheten har varit delaktiga i arbetet med översiktsplanen. Under våren 2018 genomfördes flera dialogmöten med invånare i olika delar av Uddevalla. Resultatet från dialogerna har legat till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram översiktsplanen.

Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige

Granskningen av översiktsplanen pågår till 31 mars, därefter kommer eventuella ändringar att göras innan översiktsplanen planeras att behandlas i kommunstyrelsen i maj. Slutligen är det kommunfullmäktige som i juni planeras fatta beslut om att anta översiktsplanen.

Granska Uddevallas nya översiktsplan

Vill du granska Uddevallas nya digitala översiktsplan och lämna kommentarer?
Läs mer och granska översiktsplanen

Vad tycker andra Uddevallabor? Kolla vår Instagram rosterfranuddevalla

En illustration med en mobiltelefon och texten Röster från Uddevalla