Så fungerar kommunens samordningsgrupp för covid -19

Just nu kommer många frågor från media kring kommunens samordningsgrupp för covid -19. Med anledning av detta vill vi berätta vad samordningsgruppen är och hur den arbetar.

Stadshuset en vintrig dag. Det är snöigt och vitt kring entrén. Över entrén syns kommunvapnet och texten Uddevalla kommun.

Kommunens samordningsgrupp för covid -19 startade sitt arbete i samband med att coronapandemin inleddes för två år sedan. Syftet med gruppen är att samordna kommunens verksamheter och delge information mellan olika förvaltningar, så att alla får en gemensam och aktuell lägesbild av smittspridning och eventuella åtgärder. Stående punkter på samordningsgruppens möten är smittläge, nyheter på intranätet för kommunens anställda och nyheter på uddevalla.se, övriga frågor, samt punkter att hantera.

I kommunen finns fem förvaltningar där respektive förvaltningschef fattar beslut inom sitt område: kommunledningskontoret, socialtjänsten, barn och utbildning, samhällsbyggnad samt kultur och fritid. Samordningsgruppen för covid -19 är enbart ett samordnande mötesforum.

De ingår i samordningsgruppen

I samordningsgruppen för covid -19 ingår följande personer: säkerhetschef, kommundirektör (som också är förvaltningschef för kommunledningskontoret), förvaltningschef för socialtjänsten, förvaltningschef för barn och utbildning, förvaltningschef för samhällsbyggnad, förvaltningschef för kultur och fritid, personalchef, kommunikationschef, ekonomichef.

Beslut fattas av förvaltningarna

I samordningsgruppen sker ett snabbt samråd om läget och beslut fattas av den förvaltning eller nämnd som har mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Samordningsgruppen har valt att inte skriva minnesanteckningar, utan träffas mer frekvent när smittläget så kräver. För närvarande träffas gruppen tre gånger per vecka. Samordningsgruppens möten har varit 10-30 minuter långa. Då pandemin varit och hela tiden är föränderlig har det ställt krav på ett agilt förhållningssätt i förvaltningarna, med snabba åtgärder vid förändrat smittläge eller nya rekommendationer.

- Vi har fått till oss att samordningsgruppen för covid-19 skulle vara en hemlig grupp men så är inte fallet. Liv och hälsa är och har varit högsta prioritet för kommunen under hela pandemin, samrådsgruppen är ett sätt att snabbt dela aktuell lägesbild och eventuella åtgärder. Vi kommer att utvärdera vårt arbetssätt när pandemin går mot sitt slut, för att se om detta i det långa perspektivet varit ett bra sätt att arbeta, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Så ofta har gruppen möten

Gruppen har träffats med olika regelbundenhet, beroende på aktuellt smittläge i samhället i stort. I samband med den ökande smittspridningen av omikron har gruppen träffats tre gånger per vecka sedan vecka 2 i år. I genomsnitt har gruppen träffats en gång per vecka under pandemin, under semestertider mer sällan.

Information till invånare och kommunens medarbetare

I de fall aktuell information kring covid-19 behöver delas med medarbetare har information tagits fram som publiceras på Inblicken (kommunens intranät), alternativt via chefer till berörda medarbetare internt i kommunen. Är det information kring covid -19 som behöver nå medborgare och besökare till Uddevalla kommun publiceras nyheter och annan information här på uddevalla.se.
När det gäller information både på intranät och uddevalla.se vill vi ge korrekt information och uppdaterar därför kontinuerligt aktuellt läge och eventuella åtgärder till medarbetare och medborgare.

Tillfälligt begränsat öppethållande för externa besökare

Ett exempel på en åtgärd för att minska risk för smittspridning av covid- 19, är åtgärden att i huvudsak och tillfälligt stänga Stadshuset och andra större kontor för externa besök från 24 januari till och med 7 februari. Kontaktcenter i Rådhuset håller öppet för en besökare i taget och receptionen i Stadshuset har öppet under ordinarie kontorstider. På båda dessa platser har medborgare möjlighet att lämna in och hämta allmänna handlingar. Kontaktcenter står även till tjänst med frågor från medborgare. I den nyhet som publicerades kring detta på uddevalla.se 20 januari stod den felaktiga formuleringen att beslutet om stängning fattats av samordningsgruppen för covid-19. Denna felaktiga formulering ändrades därför så snart felet upptäcktes. Beslutet att tillfälligt stänga Stadshuset för externa besökare är fattat av kommundirektören utifrån samråd om smittläget i samordningsgruppen. Respektive förvaltningschef har fattat beslut om sina kontor och där är besluten verkställighetsfrågor ur myndighetsperspektiv.

Stadshuset och andra kontor stänger tillfälligt för externa besök

På denna sida Information om coronaviruset här på uddevalla.se finns information från Uddevalla kommun med anknytning till covid -19 och länkar till andra myndigheters information.