1000 invånare får svara på enkät om folkhälsa

I dagarna skickas en inbjudan ut till 1000 invånare i Uddevalla kommun om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Enkäten kommer från Folkhälsomyndigheten.

glada människor i olika åldrar, kön och olika etnisk bakgrund står tillsammans

Är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor?

Undersökningen skickas ut till slumpvis utvalda invånare som är 16 år och uppåt.

Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Resultatet från enkäten ger oss en bild av hälsoutvecklingen i befolkningen och kan användas som underlag för planering av insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare.

Varje persons enkätsvar är viktigt och unikt, det kan inte ersättas av någon annans. Dina och andras svar hjälper oss att förstå hur hälsan kan påverkas och förbättras. Svaren bidrar också till att ge våra politiker ett bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa.

- Resultatet från enkätundersökningen ger oss en fördjupad bild av folkhälsosituationen i Uddevalla. Den fördjupade bilden kan ligga till grund för hur vi planerar insatser utifrån behov för att förbättra befolkningens hälsa, säger Emelie Eek, folkhälsostrateg.

Datainsamlingen från Hälsa på lika villkor pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022 i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats, samt i kommunens egen Välfärdsredovisning.

Läs mer om folkhälsoenkäten på Västra Götalandsregionens webbplats