Nu är resultatet från medborgarenkäten klart

Under hösten genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning där 4800 Uddevallabor fick chansen att tycka till om Uddevalla kommun. Resultatet från undersökningen är nu klart och sammanlagt svarade 1741 personer på undersökningen.

centrum sett från ovan en sommarkväll med hustaken och fjorden i kvällsljus

Medborgarenkäten är en attitydundersökning som innehåller frågor om kommunens verksamhet, om skola och omsorg, boende och boendemiljö, arbete och utbildning, trygghet, klimat och miljöarbete och mycket annat.

- Medborgarundersökningen är en viktig pusselbit i prioriteringen av kommunens resurser, och för att förstå vad invånarna tycker är viktigt. Undersökningen visar att vi har en del att jobba vidare med, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Generellt sett hamnar Uddevalla i jämförelse med andra kommuner i genomsnittet på flera områden. Några områden ligger bättre till, ett av dessa är vuxenutbildningen, där Uddevalla hamnar bland de 25 procent bästa kommunerna. Hos Uddevalla Vuxenutbildning studerar cirka 3500 elever varje år.

- Det är roligt, vi har ett stort utbud och en stor bredd i våra utbildningar och vi har också en kontinuitet i vårt utbildningsutbud. Dessutom genomför vi alla utbildningar i egen regi, bortsett från ett mindre antal distansutbildningar. Vi gör också en enkät två gånger per år som alla elever får svara på vad gäller trygghet och studiero, och där hamnar vi också högt, säger Björn Wärnberg, verksamhetschef Uddevalla Vuxenutbildning.

Många upplever otrygghet men antalet brott minskar

Inom området trygghet hamnar Uddevalla på ett sämre resultat, generellt sett under genomsnittet. Många som svarat på enkäten upplever bland annat problem med narkotikahandel, personer som är påverkade av alkohol eller narkotika, våldsbrott, inbrott eller stölder, och personer eller gäng som bråkar eller stör i kommunen.

- Det här visar hur invånare känner, men statistiken för samtliga polisanmälda brott i Uddevalla visar att antalet brott generellt sett har minskat. Anmälningarna för narkotikabrott ligger högt, men det beror på att polisen har satsat extra och är mycket aktiv och vaksam inom detta område och det är vad som återspeglas i statistiken, säger Ulrika Engelbrektsson, säkerhetssamordnare, enheten för samhällsskydd och beredskap.

Så jobbar Uddevalla kommun för ökad trygghet

I Uddevalla kommun finns en mängd förebyggande satsningar för att öka tryggheten. Några av dessa är:

  • Uddevalla kommun, polisen och de större bostadsbolagen träffas varje vecka för uppdatering om det behövs särskilda, riktade insatser och i vilka stadsdelar.
  • Ordningsvakter patrullerar i centrala Uddevalla och på Dalaberg, de arbetar utifrån ett trygghetsskapande fokus.
  • Brottsförebyggande rådet drivs av Uddevalla kommun och träffas en gång i månaden. I rådet sitter bostadsbolag, polisen, Omnibus/Västtrafik, arbetsförmedlingen, räddningstjänsten, Brottsofferjouren, vissa kommunala förvaltningar och inom kort även näringslivet. Några av rådets uppgifter är att initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser.
  • Drogförebyggande samordnare arbetar i grundskolan och gymnasiet med att sprida information till elever och vårdnadshavare, främja det förebyggande arbetet och fånga upp om det finns problem.
  • Medborgarlöfte mellan Uddevalla kommun och polisen. Målet med medborgarlöftet är att skapa trygghet i kommunen, men med möjlighet att under en period särskilt kraftsamla på en överenskommen plats eller i en särskild aktivitet.
  • Fokusgrupp Dalaberg, som består av näringsliv, kommunala och ideella verksamheter på Dalaberg träffas regelbundet och informerar varandra utifrån trygghetsperspektivet.

Du kan läsa hela medborgarundersökningen på kolada.se, välj Jämföraren, sedan Uddevalla, välj därefter Om kommunen, och därefter Medborgarundersökning.