1,2 miljoner till fortsatta undersökningar vid Lyckorna kvarn och Katrinedals pappersbruk

Uddevalla kommun får sammanlagt 1,2 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen för att göra fördjupade undersökningar av förorenad mark vid Lyckorna kvarn och Katrinedals pappersbruk. På de båda platserna har det historiskt funnits verksamheter som gett upphov till tungmetaller och andra föroreningar i marken.

En röd gammal träbyggnad till vänster och gräs till höger, det finns en skylt på Byggnaden där det står Lyckorna kvarn

Uddevalla kommun har fått bidrag till fortsatta markundersökningar vid Lyckorna kvarn i Ljungskile.

Bidragspengarna från Naturvårdsverket innebär att fortsatta markundersökningar inleds i sommar.

- Det känns mycket bra att vi får statligt bidrag för Lyckorna kvarn och Katrinedals pappersbruk, utöver de tre områden vi fått bidrag för sedan tidigare. Bidragen gör att vi kan gå vidare med kompletterande undersökningar så att vi kan få en uppfattning om områdena behöver saneras och vilka risker som finns, säger Anna Karlsson, miljöspecialist på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lyckorna kvarn i Ljungskile

Lyckorna kvarn har tidigare använts som kvarn från 1814 till 1960-talet. Inne i kvarnens källargolv finns förhöjda halter av kvicksilver, liksom i marken utanför kvarnen. Den del av byggnaden som är förorenad är i dagsläget avstängd och det finns inga hälsorisker att vistas i området utanför kvarnbyggnaden. Lyckorna kvarn ligger intill ett känsligt vattendrag, Ljungsån.

Kvicksilver användes under 1900-talet för att beta utsäde med, för att skydda utsäde mot svampangrepp och andra skadeangrepp. Det är kvicksilverrester från denna hantering som finns i och utanför byggnaden. I fyllnadsmassor utanför kvarnen finns också förhöjda halter av bland annat bly och PAH.

Lyckorna kvarn har delvis sanerats invändigt under 2021, men föroreningar finns kvar.

Uddevalla kommun har nu fått 600 000 kronor i bidrag till fördjupande miljötekniska undersökningar samt geotekniska stabilitetsundersökningar. Läs mer om Lyckorna kvarn

Katrinedals pappersbruk i Björbäck

Katrinedals pappersbruk är ett före detta pappersbruk som ligger i ett känsligt läge intill Bäveån i Björbäck. Pappersbruket var i drift 1835-1940, och därefter fanns en kemtvätt i en av byggnaderna fram till 1987. Pappersbruksbyggnaden brann ned i början av 2000-talet. Tidigare undersökningar visar att det bland annat finns bly, PAH, PCB och kvicksilver i marken, och arsenik, bensen och tetrakloretylen i grundvattnet på fastigheten.
Uddevalla kommun får nu 600 000 kronor till en huvudstudie med ytterligare undersökningar och riskbedömningar, samt utredning av vilka åtgärder som krävs för att vid behov sanera området. Läs mer om Katrinedals pappersbruk

Bidrag till fortsatta markunderökningar i fem områden

Uddevalla kommun har sedan tidigare sökt och fått bidrag från Naturvårdsverket för ytterligare markundersökningar vid Bassholmen samt de nedlagda handelsträdgårdarna i Stenevad i Ljungskile och Rosenlund i Äsperöd. Det innebär att kommunen nu fått bidrag till undersökningar under 2022 för sammanlagt fem förorenade områden. Läs mer om förorenade områden i Uddevalla

Länsstyrelsens pressmeddelande Fler förorenade områden kan undersökas