Västanvindsvägen öppen för trafik igen

Nu är arbetet klart med vägbron på Västanvindsvägen vid Kurverödsleden. Det innebär att Västanvindsvägen nu är öppen för all trafik igen. Korsningen har fått en mer trafiksäker utformning.

Man ser nyasfalterad väg i två körfält med högersvängande respektive vänstersvängande pil fram till en utfart. Vid utfarten passerar en svart skåpbil.

Västanvindsvägens utfart mot Kurverödsleden har fått två tydliga körfält för en säkrare trafikmiljö.

Västanvindsvägens utfart mot Kurverödsleden har fått två förlängda körfält, för att minska köerna vid utfart och skapa en säkrare trafikmiljö.

- Västanvindsvägen innan bron har breddats och det har blivit två tydliga och förlänga körfält vid utfarten till Kurverödsleden. Nu har man bättre sikt både uppåt och nedåt när man ska köra ut på Kurverödsleden, det har blivit en säkrare trafikmiljö, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Hela vägbron har renoverats med nya ytskikt, och vägräcken har blivit utbytta. Tre nya belysningsstolpar har monterats.

Nya elledningar har också dragits fram till gång- och cykelvägstunneln under vägbron. Under våren kommer belysning att sättas upp inne i tunneln.

Arbetet med Västanvindsvägen startade i mitten av mars.