Uddevallas nya översiktsplan närmar sig slutfasen

Nu närmar sig slutfasen i arbetet med Uddevallas nya digitala översiktsplan. Planen har bearbetats redaktionellt och inkomna synpunkter sammanställs. Översiktsplanen ska hanteras av kommunstyrelsen 25 maj, det är sedan kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om att anta den nya planen.

illustration av klocktornet och kungastatyn, bilden är grön och vit

Hur planerar vi för en hållbar utveckling och ett gott vardagsliv för alla Uddevallabor? Det är en bärande tanke i arbetet med den nya översiktsplanen, som ska ge vägledning för hur Uddevalla ska utvecklas fram mot 2050. Översiktsplanen omfattar mark- och vattenanvändning i hela kommunen, den ska visa inriktningen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser.

Översiktsplanen anger utvecklingsinriktning och är vägledande för kommande detaljplaner men innehåller även ställningstaganden till exempel gällande barn och unga, friluftsliv och digitalisering.

Synpunkter bemöts och sammanställs

Översiktsplanen har varit ute på granskning fram till 31 mars, då alla som vill har kunnat lämna granskningskommentarer. Allmänheten har bland annat skickat in synpunkter på höghastighetsbanan Skagerrakbanan, vindkraftverk, jordbruksmark och bebyggelse av nya områden. Dessa synpunkter har beaktats och bemöts i ett så kallat granskningsutlåtande, som är en del i processen med att ta fram en ny översiktsplan. Vissa mindre justeringar har också gjorts av planen.

Vad gäller Skagerrakbanans framtida dragning, så är banan inte färdigutredd ännu. Det pågår fortfarande många utredningar. När utredningsarbetet kommit längre ska Länsstyrelsen först upprätta en järnvägsplan och göra en miljöbedömning, vilket kan påverka dragningen av banan. Detaljplaner kommer att behöva tas fram. Allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på både järnvägsplan och detaljplaner. Översiktsplanen anger enbart utvecklingsinriktning i frågan. (Läs artikel om Skagerrakbanan i tidningen Näringslivet Tidningen Näringslivet i Uddevalla nr 4 2021)

Dialogmöten och brett arbete bakom översiktsplanen

Kommunens samtliga förvaltningar, kommunala bolag, politiska partier, samt näringslivet, föreningslivet och allmänheten har varit delaktiga i arbetet med översiktsplanen. Under våren 2018 genomfördes flera dialogmöten med invånare i olika delar av Uddevalla. Resultatet från dialogerna har legat till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram översiktsplanen.

Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige

Översiktsplanen kommer att hanteras av kommunstyrelsen 25 maj. Slutligen är det kommunfullmäktige som fattar beslut om att anta översiktsplanen.

Läs mer om översiktsplanen

Vad tycker andra Uddevallabor? Kolla vår Instagram rosterfranuddevalla

En illustration med en mobiltelefon och texten Röster från Uddevalla