Så ska Uddevalla bli fossiloberoende till 2030

Hur ska vi bli fossiloberoende i Uddevalla? Nu finns en ny energi- och klimatplan med syftet att Uddevalla ska vara en fossiloberoende kommun till år 2030. Planen omfattar både kommunens egna verksamheter, de helägda kommunala bolagen, samt hela den geografiska kommunen.

Illustration med ett vindkraftverk, solpanel på bostadshus, kungastatyn, personer som spelar basket, samt klocktornet med texten Fossiloberoende 2030.

Energi- och klimatplanen visar vägen till en fossiloberoende kommun 2030.

Energi- och klimatplanen är antagen av kommunfullmäktige och det finns även en åtgärdsplan som kommer att revideras årligen.

- Planen visar kommunens långsiktiga arbete och syftar till att Uddevalla ska bli en fossiloberoende kommun till år 2030, för att bidra till att nå målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning globalt. Det är viktigt att kommunen går före när det gäller de åtgärder som krävs. Dels handlar det om vad vi kan göra inom kommunens verksamheter, exempelvis via inköp, energianvändning, tjänstebilar, men också inom fysisk planering, offentlig utformning och infrastruktur, samt genom att inspirera andra, säger Birgitte Johansson, miljöstrateg.

Viktigast med åtgärder inom tre områden

Det finns tre områden som står i fokus i energi och klimatplanen, det är inom dessa temaområden som det bedöms vara viktigast att genomföra åtgärder: mobilitet och transporter, energianvändning och produktion, samt cirkulär konsumtion. Åtgärderna inom dessa områden presenteras i en separat åtgärdsplan.

Konkreta uppdrag i åtgärdsplanen

I åtgärdsplanen står bland annat att kommunen ska ställa miljö- och klimatkrav för transporter i kommunala upphandlingar, kontinuerligt ersätta fossila arbetsmaskiner med förnybara alternativ och säkerställa laddinfrastruktur för kommunens verksamhetsbilar när laddningsbara fordon anskaffas. Vidare åtgärder är att prioritera träkonstruktioner vid ny och ombyggnation av kommunala byggnader och att minska byggnationers klimatpåverkan inklusive byggmaterial och energianvändning vid drift. Kommunen ska också utveckla inköp av varor och tjänster för en längre livslängd, återanvändning och reparering samt satsa på hållbar upphandling med fokus på klimatpåverkan inom utvalda kategorier.

Läs hela Energi- och klimatplanen, samt åtgärdsplanen